ارزیابی ارتباط بین پوکی استخوان سیستمیک و وضعیت پریودنتال در زنان یائسه ی مراجعه کننده به یک مرکز سنجش تراکم استخوان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-18-3_003

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: پریودنتیت مزمن، بیماری شایعی است که با تخریب بافت همبند و ا ستخوان حمایت کننده ی دندان مشخص می شود. پوکی استخوان، یک بیماری سیستمیک بافت اسکلتی است که با کاهش توده ی استخوانی مشخص می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط بین پوکی استخوان سیستمیک و بیماری پریودنتال در زنان یائسه ی مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان در شهر گرگان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی مشاهده ای، ۵۶ خانم یائسه ی ۴۵-۶۵ سال مراجعه کننده به یک مرکز سنجش تراکم استخوان در شهر گرگان در سال ۱۳۹۹ شرکت کردند. از بین شرکت کنندگان، ۲۸ نفر مبتلا به پوکی استخوان و ۲۸ نفر سالم بودند. عمق پاکت پریودنتال، از دست رفتن اتاچمنت، شاخص پلاک و شاخص التهاب لثه برای هر بیمار ا ندازه گیری شد. سطح معنی داری ۰/۰۵ درنظر گرفته شد. یافته ها: میانگین شاخص التهاب لثه در گروه استئوپروتیک (۰/۷۴±۱/۴۳) و در گروه غیر استئوپروتیک (۰/۷۷±۱/۳۲) بود (p value=۰/۲۸). میانگین عمق پروب در گروه استئوپروتیک (۰/۶۳+۲/۷۳) بیشتر از گروه غیر استئوپروتیک (۰/۵۷+۳/۶۶) بود (p value=۰/۳۶). میانگین شاخص پلاک در دو گروه استئوپروتیک و غیر استئوپروتیک به ترتیب برای (۱۵+۳۷/۱۱) و (۱۵+۳۷/۳۹) بود (p value=۰/۴۷). همچنین میانگین از دست رفتن اتاچمنت در گروه استئوپروتیک (۰/۶۴+۴/۳۸) بود که بیشتر از مقدار آن در گ روه غیر استئوپروتیک (۰/۵۵+۳/۶۶) بود (p value=۰/۰۰۲). نتیجه گیری: میانگین از دست دادن اتاچمنت در زنان یائسه ی مبتلا به پوکی استخوان به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از زنان یائسه ی سالم بود. از طرفی تفاوت چشمگیری در سایر شاخص های بیماری پریودنتال از جمله شاخص التهاب لثه، پلاک و عمق پروب وجود نداشت.

Authors

فائزه بشکنی

دانشجوی دندان پزشکی، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

روژین آقایی

دانشجوی دندان پزشکی، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان

ناصر بهنام پور

استادیار، گروه آمار ز یستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

الهام فخاری

استادیار، گروه پریودنتیکس، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران