میزان آزاد شدن کبالت از آلیاژ کروم کبالت در دو دمای مختلف الکتروپالیش به روش اسپکتروفوتومتری با جذب اتمی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-18-3_004

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: فلزات به طور وسیعی در مواد ترمیمی مستقیم و غیرمستقیم در پروتز و در ا رتودنسی استفاده می شوند. سازگاری زیستی این فلزات به طبیعت شیمیایی آن ها، مقدار یون آزاد شده و طول مدت تماس این فلزات وابسته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تفاوت دمای الکتروپالیش بر روی میزان آزادسازی عنصر کبالت از آلیاژ کروم کبالت بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی آزمایشگاهی، ۲۴ الگوی مومی به قطر ۱۵ و ضخامت ۱ میلی متر بریده شد. سپس نمونه ها اسپروگذاری شد و سیلندر گذاری، حذف موم و کستینگ برای ریختن آلیاژ انجام شد. نمونه های فلزی با اکسید آلومینیوم سند بلاست و پرداخته شد و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۲ تایی در دو دمای ۴۵ و ۵۵ الکتروپالیش شد. نمونه ها در مدت زمان ۱۵ و ۳۰ روز برای ارزیابی عنصر کبالت به دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی فرستاده شد. داده ها با آزمون های آماری t-test و Paired t-test تجزیه و تحلیل شدند (α=۰/۰۵). یافته ها: میانگین آزاد شدن کبالت از آلیاژ کروم کبالت هم در دمای ۴۵ وهم در دمای ۵۵ درجه ی سانتی گراد در روز ۳۰ بیشتر از ۱۵ بود و این اختلاف در دمای ۴۵ درجه معنی دار بود (p value=۰/۰۳۶). در حالی که در دمای ۵۵ معنی دار نبود (p value=۰/۰۷۵۴). در مقایسه ی میزان آزاد شدن یون در دمای ۴۵ و ۵۵ درجه ی سانتی گراد، اختلاف این دو در روز ۱۵ و روز ۳۰ معنی دار نبود (p value=۰/۰۷۵۴). نتیجه گیری: میزان آزاد شدن عنصر کبالت از آلیاژ کروم- کبالت در دمای ۴۵ درجه، باعث آزاد شدن یون کمتری نسبت به دمای ۵۵ درجه، به مرور ز مان می شود.

Keywords:

کروژن , آلیاژ , ا سپکتروفوتومتری جذب اتمی , الکتروپالیش

Authors

امیر ادیب

دانش آموخته ی دندان پزشکی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

میثم مهابادی

استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، (خوراسگان)، اصفهان، ایران

فاطمه رشیدی میبدی

استادیار، گروه بیماری های دهان فک و صورت،دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

سیدمحمدمهدی صالحی ابری

دستیار تخصصی، گ روه پروتزهای دندانی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران