ارتباط سبک فرزندپروری و اضطراب دندان پزشکی در کودکان ۴-۶ ساله

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIDS-18-3_007

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

مقدمه: کنترل اضطراب کودکان در حین اعمال دندان پزشکی از عوامل مهم و موثر بر موفقیت درمان می باشد که فاکتورهای شخصیتی و ویژگی های تربیتی والدین در قالب سبک و شیوه ی فرزندپروری آن ها می تواند در شکل گیری این اضطراب در کودکان بسیار تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط شیوه های فرزندپروری و اضطراب و رفتار کودکان در محیط دندان پزشکی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، ۱۲۶ کودک ۴ تا ۶ ساله و والدین آنها از بین مراجعین به بخش کودکان دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال تحصیلی ۱۳۹۹ انتخاب شدند. پرسش نامه ی (MCDASF (Modified Child Dental Anxiety Scale و مقیاس فرانکل برای اندازه گیری اضطراب و تعیین رفتار کودکان در محیط دندان پزشکی و پرسش نامه ی سبک فرزندپروری Bumrind برای تعیین نمره ی والدین در سبک های فرزندپروری مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با آزمون های آماری Spearman, Pearson و Chi-square تجزیه و تحلیل شدند (p value>۰/۰۵). یافته ها: بین امتیاز سبک فرزند پروری مقتدر در والدین و اضطراب دندان پزشکی کودکان ارتباط معنی دار وجود نداشت (r=۰/۰۲۲, p value=۰/۸۰۳). بین امتیاز سبک فرزند پروری مستبد در والدین و اضطراب دندان پزشکی کودکان ارتباط معکوس و معنی داری وجود داشت r=-۰/۳۰۷, p value>۰/۰۰۱). بین امتیاز سبک فرزند پروری سهل گیرانه در والدین و اضطراب دندان پزشکی کودکان ارتباط مستقیم و معنی داری مشاهده شد (r=۰/۳۱۸, p value>۰/۰۰۱). نتیجه گیری: اضطراب و رفتار کودکان در محیط دندان پزشکی با سبک فرزند پروری والدین مرتبط بود.

Authors

فاطمه حق شناس گرگابی

دندان پزشک، فارغ التحصیل دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

شهرزاد جوادی نژاد

استادیار، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

الهام بابایی

دستیار تخصصی، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران