CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

لگوی ارتباطی بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی کار کنان بیمارستان با نقش میانحی سرمایه روان شناختی

عنوان مقاله: لگوی ارتباطی بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی کار کنان بیمارستان با نقش میانحی سرمایه روان شناختی
شناسه ملی مقاله: JR_RADIN-15-3_008
منتشر شده در پاییز در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن غفاری - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالمجید ایمانی - استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرحناز آهنگ - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زینب قصاب زاده لنگری - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
یکی از عوامل موثر بر سلامت انسان، محیط شغلی آوست. این پژوهش به بررسی رابطه معنوبت در محیط کار و استرس شغلی کارکنان بیمارستان، با نقش میانجی سرمایه روان شناختی می پردازد. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به طور مشخص مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos بوده است. جامعه آماری کلیه کارکنان یکی از بیمارستان های خیربه در شهر قم است که بالغ بر ۱۳۸ تن از کارکنان بیمارستان بر حسب روش «نمونه گیری طبقه ای» انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده هاء پرسشنامه های استاندارد است. یافته های پژوهش بیانگر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم منفی و معنادار معنویت در محیط کار با استرس شغلی کارکنان، ارتباط مثبت و معنادار معنویت در محیط کار با سرمایه روان شناختی کارکنان و اتبط منفی و معنادار سرمایه روان شناختی با استرس شغلی کارکنان است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت: وجود معنویت در محیط کار می تواند با تامین منابع حمایتی برای فرد و نیز به شکلی غیرمستقیم تر از طریق تاثیرگذاری بر امیده خوش بینی، تاب آوری و خودکارامدی، به سازگاری روانی بیشتر و کاهش استرس منجر گردد. آزاین رو ترویج و حمایت از فضایلی نظیر عبادت، حیاء احترام به بزرگ تر، مهربانی، غیرت، سخاوت و مانند آن موجب افزایش معنویت در محیط کار می شود.

کلمات کلیدی:
معنویت در محیط کار، استرس شغلی، سرمایه روان شناختی، کارکنان بیمارستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1700306/