تاثیر ضعف کنترل های داخلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO14_243

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1402

Abstract:

وجه نقد، نوعی دارایی غیرمولد است و نگهداشت بیش ازاندازه آن، به علت بی بازدهی، موجب کاهش کارایی و ارزش ۱شرکت میشود. همچنین پایین بودن وجه نقد نگهداریشده ممکن است موجب شود شرکت نتواند برای سرمایهگذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، پیشقدم شود و احتمال بروز مشکلهای مالی افزایش یابد. بنابر این ارز نگهداشت وجه نقد و عوامل تاثیر گذاربر آن یکی از مسائل مهم برای شرکت ها می باشد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزش نگهداشت وجه نقد واحد تجاری با نقش تعدیل کننده کنترل های داخلی شرکتها می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل ۱۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چندمتغیری برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که محافظه کاری حسابداری تاثیری معنادار و مستقیمی بر ارزش نگهداشت وجه نقد دارد ولی تاثیر ضعف کنترلهای داخلی بر رابطه و محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت معکوس می باشد. نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان داد که متغیرهای نسبت تغییرات سود سهام نقدی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال و نسبت تغییرات به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت تاثیر مستقیم، و متغیر نسبت تغییرات هزینه بهره (مالی) به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال تاثیر معکوس بر آن دارد. ولی اهرم مالی تاثیری بر ارزش نگهداشت وجه نقد ندارد.

Keywords:

محافظه کاری حسابداری , ارزش نگهداشت وجه نقد , ضعف کنترل های داخلی.

Authors

احد محمودزاده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

سجاد مهرادفر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند