روایت زنان عضو هیات علمی از توازن کار و زندگی؛ مطالعه ی پدیدارشناسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSPS-21-1_003

تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجربیات زیسته ی زنان عضو هیات علمی در فرایند توازن کار و زندگی انجام در سپهر در سپهر فلسفی تفسیرگرایی، با رویکرد کیفی، و با استفاده از روش پدیدارشناسی طراحی شده است. ابزار جمع آوری داده مصاحبه ی نیمه ساختارمند و مشارکت کنندگان در پژوهش ۱۶ عضو هیات علمی زن از دانشگاه های خوارزمی، الزهراء (س) و خواجه نصیر (استان تهران) و دانشگاه قم (استان قم) و دانشگاه ایلام (استان ایلام)، مجرد و متاهل، از رشته ها و گروه های متفاوت فنی، علوم پایه، هنر و علوم انسانی، در سطوح مربی، استادیار و دانشیار، با راهبرد نمونه گزینی هدفمند در دسترس انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد روایت زنان عضو هیات علمی مشارکت کننده در پژوهش از آن چه در فرایند توازن کار و زندگی تجربه کرده اند را می توان در شش مقوله ی اصلی «سبک زندگی زنان عضو هیات علمی»، «دشواری های فرایند جذب»، «مشوق ها»، «موانع تجربه شده توازن کار و زندگی»، «راهبردهای تجربه شده ی توازن کار و زندگی» و «پیشنهادهایی برای توازن» دسته بندی کرد. نهایت آن که به نظر می رسد نهاد دانشگاه به دگردیسی نوینی برای پذیرش حضور زنان و همراهی با آنان به عنوان نیروهای حرفه ای نیاز دارد.

Keywords:

توازن کار و زندگی , زنان عضو هیات علمی , آموزش عالی

Authors

سمیه فریدونی

عضو هیات علمی گروه مطالعات مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

سعیده اسماعیلی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی