طراحی سطح مقطع هیدرولیک بهینه در کانال سهمی گون افقی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMMC07_002

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1402

Abstract:

بهترین نوع سطح مقطع کانال هیدرولیک موجب ایجاد حداکثر ظرفیت جریان برای سطح مقطع جریان، حداقل سطحمقطع و محیط اطراف برای میزان تخلیه مشابه می شود. هزینه ساخت وساز را نیز میتوان در همان میزان زمان به حداقلمقدار رساند. سطح مقطع سهمی گون افقی (HBP) را میتوان یک سطح مقطع مرکب در نظر گرفت. مهم است که در فرایندطراحی، پارامترهای نواحی افقی و سهمی گون محاسبه شوند. در این مقاله به بررسی بهترین نوع سطح مقطع هیدرولیک ومشخصه های آن پرداخت شده است. به منظور تعیین ابعاد در بهترین ترکیب از حالت های افقی و سهمی گون، روش صریحپیشنهادشده است. این روش و پارامترهای آن موجب تسهیل طراحی کانال می شود. مشخص شد که نسبت های عرض سطحبالایی به عمق و عرض سطح پایینی به عمق برای مقطع هیدرولیک، ثابت است. در مقایسه باحالت سهمی گون، حالت هایمستطیلی، ذوزنقه، مثلث، نیم مکعب و نیم مکعب افقی دارای بیشترین ظرفیت جریان هستند و کوچکترین سطح جریانبرای همان میزان تخلیه را دارند. نتایج به دست آمده از مقطع هیدرولیک در کانال سهمی گون، قابلاعمال به سطح مقطعHBP نیست.

Authors

مهدی عبدالملکی

کارشناس تاسیسات، شهرداری منطقه دو، همدان، ایران