تحلیل آسیب پیشرونده پروانه کامپوزیی شناور زیرسطحی با روش کاهش خواص ناگهانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMMC07_009

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1402

Abstract:

در این تحقیق هدف تحلیل و بررسی آسیب پیشرونده پروانه کامپوزیتی یک شناور می باشد. به منظور انجاماین تحلیل ها، ابتدا هندسه یکپارچه پروانه به هندسه ای با پنج پره و قابل مونتاژ بر روی یک هاب مرکزی تبدیل شد .سپس هندسه پروانه وارد نرم افزار اجزای محدود گردیده و پس از المانریزی، با کمک کد پایتون نهیه شده، نیروهایوارده بر پروانه که از تحلیل عددی به دست آمده است، به هر گره در مدل اجزا محدود اعمال شد. برای بررسیاستحکام پروانه تحت بارهای هیدرودینامیکی و تحلیل آسیب آن از زیر برنامه USDFLD که بر اساس معیار آسیبهاشین اصلاح شده برای پارچه های بافته شده، تهیه شده است، استفاده گردید. این کد آسیب پس از پیش بینیشروع آسیب با کاهش خواص المان آسیب دیده روند رشد آسیب را پیش بینی می کند. نتایج این تحقیق نشانمیدهد پروانه مورد نظر با ضریب اطمینان مناسبی بارهای هیدرومکانیکی را تحمل مینماید. علاوه برآن کد آسیبتهیه شده نیز به راحتی قابل استفاده برای تحلیل آسیب سازه های کامپوزیتی ساخته شده از الیاف بافته شده درمقیاس واقعی است.

Authors

علیرضا شجاع شفیعی

کارشناس ارشد مهندسی دریا- اصفهان، شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک

عبدالرضا کبیری عطاآبادی

دانشیار، مهندسی مکانیک - اصفهان، شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک

حسین نوپور

دکتری مهندسی دریا - اصفهان، شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک