تحلیل اثرات کووید ۱۹ بر تغییر انتظارات مردم از کارکرد مسکن (مورد مطالعه: مناطق ۱، ۶ و ۱۹ شهر تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGUPA02_023

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

کووید ۱۹ باعث ایجاد تغییراتی در سبک زندگی شهری شده است. استفاده از تجارب این بحران و بررسی نیازهای مسکونی گروه های مختلف جامعه، نه فقط به عنوان چالشی در شرایط مشابه، بلکه به عنوان ایده ای برای شهرهای آینده در دوران پساکرونا ضرورت مییابد. لذا هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات کووید ۱۹ بر تغییر انتظارات مردم از کارکرد مسکن در مناطق ۱، ۶ و ۱۹ شهر تهران است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلیو از نوع پژوهشهای کاربردی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است. حجم جامعه شامل تمام خانوارهای ساکن در مناطق ۱، ۶ و ۱۹ شهر تهران میباشد و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان و تناسب اهداف تحقیق ۴۱۳ نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از روش تحقیق با متدهای روش تحقیق فضایی (Spatial Reasearch) و برای نمونهگیری از طریق نمونهگیری فضایی( spatial (sampling استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرمافزار Spss و آزمونهای آماری، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد، در منطقه ۱ شهر تهران، بعد کالبدی و اجتماعی کارکرد مسکن بیشتر از میانگین فرضی و بعد اقتصادی و روانی کارکرد مسکن کمتر از میانگین فرضی قرار دارند. در منطقه ۶ شهر تهران، بعد کالبدی بیشتر از میانگین فرضی و بعد اقتصادی، اجتماعی و روانی کمتر از میانگین فرضی قرار دارند. و در منطقه ۱۹ شهر تهران، بعد کالبدی و اجتماعی بیشتر از میانگین فرضی و بعد اقتصادی و روانی کمتر از میانگین فرضی قرار دارند. نتایج به دست آمده در مناطق منتخب شهر تهران نشان داد که بر اساس نظرات پاسخگویان، مهمترین مولفه های چالش در منطقه ۱ شهر تهران به ترتیب، مولفه های تعامل، دسترسی، امنیت روانی، فضا و تراکم، احساس تعلق، مشارکت و استطاعت مالی است. مهمترین مولفه ها در منطقه ۶ شهر تهران به ترتیب، بهداشت محیط، مشارکت، دسترسی، پارکینگ، استطاعت مالی، تعامل و احساس تعلق است.و در منطقه ۱۹ شهر تهران مهمترین مولفه ها به ترتیب امکانات، مشارکت، پارکینگ، استطاعت مالی، خشونت، تعامل و اوقات فراغت است.

Authors

سعید شکاری

کارشناسی ارشد مسکن و بازآفرینی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدعباس رجایی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسین منصوریان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران