تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 21

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SLIS-14-1_006

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی انجام شده است.روش: این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی به شمار می رود و روش آن ، از نوع روش کیفی در بخش مصاحبه ها و توصیفی– تحلیلی در بخش اسناد و آمار می باشد . به منظور بررسی روند جذب دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی از داده های آماری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی طی سالهای۹۱-۱۳۹۰ تا ۹۷-۱۳۹۶ استفاده شد. و به منظور جمع آوری اطلاعات بخش کیفی اقدام به مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با ۱۴ دانش آموخته کارشناسی ارشد و دکترای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گردید. برای تحلیل داده های بخش آمار از روش تحلیل توصیفی و همچنین برای تحلیل بخش مصاحبه های نیمه ساختاریافته از تحلیل تماتیک به عنوان راهبرد پژوهش استفاده شده است. یافته ها:یافته های آماری در رابطه با تعداد دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نشان می دهد که بیشترین تعداد دانشجویان مربوط به سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ می باشد و روند جذب و تعداد دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی طی سالهای متعدد مورد بررسی همواره کاهشی بوده است. یافته های بخش کیفی و مصاحبه ها نیز بیانگر این است که چالش های اشتغال دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به سه مقوله کلی ۱- عوامل فردی ۲- عوامل درون نظام آموزش عالی ۳- عوامل عوامل برون دانشگاهی، تقسیم بندی می شود.نتیجه گیری:برای رفع چالشهای اشتغال دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی پیشنهاد می گردد اقدامات اساسی را طی سه مرحله قبل از دانشجویی و حین فرایند جذب دانشجو با تاکید برانگیزه و نگرش اولیه متقاضیان ، در زمان دانشجویی با تاکید بر مهارت ورزی آنان و آموزش محتوای مورد نیاز بازار کار و پسا دانشجویی یا دانش آموختگی با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه را مد نظر قرار داد.کلید واژه ها: چالشهای اشتغال، علم اطلاعات و دانش شناسی ، آموزش عالی، صنعت و دانشگاه، جذب دانشجو

Keywords:

Authors

اصغر زمانی

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مهتاب پورآتشی

عضو هیات علمی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

زهره چراغی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

هما فضلی یزد

کارشناس ارشد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی