انطباق سیاست های سند ملی آمایش سرزمین با سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1715257
Publish: 6 August 2023
دسته بندی علمی:
View: 127
Pages: 87
Publish Year: 1401

This Research With 87 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

ادغام برنامه فضایی راهبردی در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی، با توجه به دستاوردهای حاصل از هرکدام، دستیابی به نظام برنامه ریزی یکپارچه و سلسله مراتبی را- به منظور تحقق پیشرفت متعادل، شایسته و پایدار سرزمین همزمان با برقراری انسجام فضایی- امکان پذیر می سازد. درواقع، نظام برنامه ریزی یکپارچه و سلسله مراتبی، شرایط را برای توسعه اقتصادی- اجتماعی فراهم می آورد و از ارزش های فرهنگی و طبیعت محافظت می کند و از طرفی، امکان هماهنگی طرح ها و اقدامات توسعه را در تمامی سطوح برنامه ریزی فراهم می نماید.

به این ترتیب، سند ملی آمایش سرزمین که به عنوان برنامه بلند مدت و سند فرادست توسعه فضایی در ساختار نظام برنامه ریزی کشور بیانگر راهبردها، سیاست ها و تصویر توسعه فضایی مطلوب سرزمین در افق ۱۴۲۴ می باشد، ضروری است در تدوین برنامه های میان مدت پنج ساله، ملاک عمل قرار گیرد. از این رو، در نخستین گام در آمایش مبنا نمودن برنامه هفتم توسعه، در گزارش حاضر به انطباق سیاست های سند ملی آمایش سرزمین با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری پرداخته شده است، به طوری که مطابق با هر سیاست کلان ابلاغی، سیاست های مربوطه در سند ملی آمایش سرزمین به تفکیک، تعیین و استان های مشمول آن سیاست مشخص شده اند. ادغام سیاست های فضایی سرزمین با برنامه های توسعه نخستین بار است که در کشور مورد توجه قرار می گیرد و نتایج این گزارش می تواند راهنمای مناسبی برای کلیه کارگروه ها و بخش های تدوین کننده برنامه هفتم توسعه به منظور اطمینان از تحقق انسجام فضایی در کشور باشد.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی... ا‌

مقدمه.. ۱

۱- سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه.. ۳

۱-۱- سیاست کلی ابلاغی اول.. ۳

۱-۲- سیاست کلی ابلاغی دوم. ۱۱

۱-۳- سیاست کلی ابلاغی سوم. ۱۳

۱-۴- سیاست کلی ابلاغی چهارم. ۱۳

۱-۵- سیاست کلی ابلاغی پنجم. ۱۴

۱-۶- سیاست کلی ابلاغی ششم. ۱۵

۱-۷- سیاست کلی ابلاغی هفتم. ۲۰

۱-۸- سیاست کلی ابلاغی هشتم. ۲۳

۱-۹- سیاست کلی ابلاغی نهم. ۲۴

۱-۱۰- سیاست کلی ابلاغی دهم. ۲۷

۱-۱۱- سیاست کلی ابلاغی یازدهم. ۳۷

۱-۱۲- سیاست کلی ابلاغی دوازهم. ۳۸

۱-۱۳- سیاست کلی ابلاغی سیزدهم. ۳۹

۱-۱۴- سیاست کلی ابلاغی چهاردهم. ۴۲

۱-۱۵- سیاست کلی ابلاغی پانزدهم. ۴۳

۱-۱۶- سیاست کلی ابلاغی شانزدهم. ۴۳

۱-۱۷- سیاست کلی ابلاغی هفدهم. ۴۴

۱-۱۸- سیاست کلی ابلاغی هجدهم. ۴۶

۱-۱۹- سیاست کلی ابلاغی نوزدهم. ۴۷

۱-۲۰- سیاست کلی ابلاغی بیستم. ۴۸

۱-۲۱- سیاست کلی ابلاغی بیست و یکم. ۵۴

۱-۲۲- سیاست کلی ابلاغی بیست و دوم. ۵۹

۱-۲۳- سیاست کلی ابلاغی بیست و سوم. ۶۸

۱-۲۴- سیاست کلی ابلاغی بیست و چهارم. ۶۹

۱-۲۵- سیاست کلی ابلاغی بیست و پنجم. ۷۲

۱-۲۶- سیاست کلی ابلاغی بیست و ششم. ۷۵

۲- جمع‌بندی... ۷۸

منابع

نمایش کامل متن

Authors

مینا ابوطالبی

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

مهرداد کاشف

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

مصطفی کشتکار

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

مهدی رازپور

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

ادریس جهانگیر

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری