موضوعات کلیدی برنامه هفتم توسعه از منظر سند ملی آمایش سرزمین (اهداف، راهبردها و سیاست ها)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1715300
Publish: 6 August 2023
دسته بندی علمی:
View: 124
Pages: 68
Publish Year: 1401

This Research With 68 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

به منظور دستیابی به چشم انداز، اهداف برنامه های توسعه و تحقق انسجام فضایی سرزمین ضروری است یکپارچگی و سلسله مراتب برنامه ها و اسناد، رعایت و از تفرق و تداخل برنامه ها با یکدیگر خودداری شود. این انسجام و یکپارچگی باید در تمام اجزای نظام برنامه ریزی نهادینه گردد و زمینه های تحقق پذیری برنامه را افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری کند.

از این رو سند ملی آمایش سرزمین به عنوان برنامه بلندمدت و فرادست توسعه فضایی در ساختار نظام برنامه ریزی کشور که بیانگر راهبرد ها، سیاست ها و تصویر توسعه فضایی مطلوب سرزمین در افق ۱۴۲۴ است باید در تدوین برنامه های میان مدت توسعه کشور به گونه ای ملاک عمل قرار گیرد که برنامه ها و احکام موضوعات کلیدی برنامه هفتم توسعه مبتنی بر آن تهیه شود. از این رو، در گزارش حاضر متناظر با موضوعات کلیدی سرزمینی مطرح شده در برنامه هفتم توسعه اهداف، راهبردها و سیاست های موضوعات کلیدی از منظر سند ملی آمایش سرزمین ارائه شده است. توجه به این اهداف، سیاست ها و راهبرد ها کمک می کند که برنامه های تدوین شده در موضوعات کلیدی حداکثر انطباق را با سند ملی آمایش سرزمین داشته و راهنمای مناسبی برای کلیه کارگروه ها و بخش های تدوین کننده برنامه هفتم توسعه به منظور اطمینان از تحقق انسجام فضایی در کشور باشد. همچنین، این امر نقش مهمی در گذر از بخشی نگری و بی توجهی به توسعه درون زا منطقه ای خواهد داشت

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی... ‌ا

مقدمه.. ۱

۱- موضوع کلیدی انرژی... ۳

۲- موضوع کلیدی زنجیره ارزش صنایع با تاکید بر صنایع معدنی و پتروشیمی... ۹

۳- موضوع کلیدی مسکن... ۱۴

۴- موضوع کلیدی اقتصاد دریامحور. ۲۰

۵- موضوع کلیدی قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی... ۲۸

۶- موضوع کلیدی امنیت غذایی... ۴۱

۷- موضوع کلیدی حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب... ۵۲

۸- جمع‌بندی... ۵۹

منابع.. ۶۰

نمایش کامل متن