بررسی تقارن سنجی مینو تیا در انگشتان شست پای راست و چپ در دانش آموزان فارس از مدارس خاص در استان خراسان جنوبی (بیرجند)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZISTCONF01_001

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1402

Abstract:

بررسی عدم تقارن در وضعیت خطوط پوستی در انگشتان پا میتواند با بروز اختلالاتی همچون سرطان،ها سندروم،ها بیماری های کروموزومی و غیر کروموزومی مرتبط باشد ارتباط الگوهای خاص درماتوگلیفیک با برخی بیماری ها ثابت شده و از این راه قابلیت پیش بینی پیش گیری یا درمان به موقع فراهم میگردد . درماتوگلیفیک علمی است که به مطالعه صحیح و اصولی خطوط پوستی موجود در کف دست ، پا و نوک انگشتان میپردازد. در این خطوط یکسری نقاط مشخصه با به نام مینوتیا وجود دارد.این پژوهش مطالعه ای تحلیلی - مشاهده ای به روش نمونه گیری تصادفی ساده است که در دو گروه دانش آموزان باهوش و کم توان ذهنی و یک گروه دانش آموزان عادی انجام شده است . پرینت اثر بند اول انگشت شست پای چپ و راست بوسیله اسکنر چاپ شد. به منظور تقارن سنجی مینوتیا و مقایسه خط شماری و الگوهای در ماتو گلیفیک بند اول انگشت شست پای افراد بیمار با گروه کنترل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمونهای آماری t مستقل و ۲x مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بررسی نشان می دهد بیشترین فراوانی در گروه تیز هوش مربوط به فرم E و در دانش آموزان کم توان و عادی مربوط به فرم B بود نتایج تقارن سنجی در خط شماری الگوهای درماتوگلیفیک بین شست پای راست و چپ افراد مورد مطالعه اختلاف معنی داری نشان نمی دهد. این اطلاعات در پیش آگهی تشخیص های روان پزشکی ، پزشکی ، برنامه های درمانی ، تعیین سطح استعداد تحصیلی دانش آموزان ، مسائل مربوط به انسان شناسی و علوم اجتماعی می تواند کاربرد داشته باشد.

Keywords:

بیومتری - درماتوگلیفیک - ضریب هوشی - مینو تیا- اثر انگشت

Authors

محمدرضا پورمحمد

گروه زیست شناسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

جینا خیاط زاده

گروه زیست شناسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

مریم طهرانی پور

گروه زیست شناسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

نسرین یوسفی

گروه زیست شناسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

ناصر مهدوی شهری

گروه زیست شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران