حریق در ساختمان های بلند، نحوه پیشگیری؛ شناسایی و اطفاء

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARCONF01_079

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی حریق در ساختمان های بلند، نحوه پیشگیری، شناسایی و اطفاء طراحی شده است. روش پژوهش به صورت ترکیبی کمی کیفی می باشد. در این تحقیق از مدل – AHP برای طراحی پرسشنامه خبره استفاده می شود و با استفاده از این مدل اهمیت نسبی معیارها با استفاده از اعداد که اصول AHP است تخمین زده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها، همه افراد پاسخگو مرد می باشند. به لحاظ سنی ۱۷.۸ % پاسخگویان در رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال، ۶۴.۲ % پاسخگویان ۲۶ تا ۳۵ سال، ۱۷.۸ % آنها ۳۶ تا ۴۵ سال دارند. به لحاظ تحصیلی ۱۴.۲ % پاسخگویان تحصیلات دیپلم، ۷۵ % لیسانس ۱۰.۵ ۱۶ % فوق لیسانس دارند. در نتیجه پژوهش باید بیان کرد معیار عوامل مرتبط با مهندسی سازه ای ساختمان با وزن نرمال ۲۷۶ / ۰ از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار عوامل مهارت های رفتاری ساکنین با وزن نرمال ۲۳۷ / ۰ در اولویت دوم قرار دارد. معیار عوامل سیستم هشدار و خاموش کردن آتش با وزن نرمال ۲۰۵ / ۰ در اولویت سوم قرار دارد. معیار عوامل طراحی ایمنی ساختمان با وزن نرمال ۱۵۵ / ۰ در اولویت چهارم قرار دارد.

Authors

سید صفا الدین سجادی مهر

کارشناس ارشد، رشته HSE ، دانشگاه پردیس بین الملل