اثر عصاره هیدروالکلی صمغ گیاه سکبینه (Ferula persica) بر آرتریت روماتویید الﻘاشده توسط ادجوانت کامل فروند در موش صحرایی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOUMS-20-3_004

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف : آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی خودایمنی است که می تواند منجر به تخریب مفصل و ناتوانی شود. با توجه به ترکیبات بیولوژیکی فعال موجود در گیاه سکبینه به نظر می رسد که این گیاه دارای قابلیت ضدالتهابی باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی صمغ گیاه سکبینه (Ferula persica) بر آرتریت روماتویید الﻘاشده توسط ادجوانت کامل فروند در موش صحرایی انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی ۳۶ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم و با سن ۸ هفته به طور تصادفی در ۶ گروه ۶ تایی نرمال، کنترل منفی، کنترل مثبت و گروه های تیمارشده با عصاره هیدروالکلی صمغ گیاه سکبینه با دوزهای ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند. ابتدا صمغ سکبینه به روش خیساندن عصاره گیری شد. آرتریت روماتوئید با تزریق داخل مفصل زانو به میزان ۰.۲ml ادجوانت کامل فروند (Freund's Complete Adjuvant) در روز اول در حیوانات ایجاد گردید و از روز پانزدهم عصاره هیدروالکلی، روزانه به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در روز سی ام از قلب آنها برای اندازه گیری عامل روماتوئید خونگیری به عمل آمد و از مفصل زانوی آنها برای بررسی های هیستوپاتولوژی لام تهیه گردید. یافته ها : کاهش آماری معنی دار عامل روماتوئید در سه گروه تیمار شده نسبت به گروه کنترل منفی مشاهده شد (p<۰.۰۵). در گروه تیمار با دوز ۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در مقایسه با گروه کنترل مثبت و دوزهای ۵۰ و ۷۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تخریب غضروف و همچنین در گروه کنترل منفی هایپرپلازی سینوویال و بافت پانوس و تخریب غضروف مشاهده گردید. نتیجه گیری : به نظر می رسد عصاره هیدروالکلی صمغ گیاه سکبینه به صورت وابسته به دوز می تواند باعث کاهش التهاب و تخریب غضروفی ناشی از آرتریت روماتوئید القاء شده در موش های صحرایی گردد.

Authors

ناهید ربانی

M.Sc in Animal Physiology, Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

مریم طهرانی پور

Associate Professor, Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. maryam_tehranipour@mshdiau.ac.ir

ناصر مهدوی شهری

Professor, Department of Biology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran