اثر مصرف کوتاه مدت ویتامین C و E بر شاخص پراکسیداسیون لیپید و کوفتگی عضلانی تاخیری در بازیکنان حرفه ای بسکتبال

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOUMS-16-2_002

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف : فعالیتی که با الگوی حرکتی جدید و یا با شدت زیادی انجام شود؛ اغلب منجر به احساس درد و ناراحتی عضلانی می شود که مشخصه آن تاخیر در بروز درد بوده و تحت عنوان کوفتگی عضلانی تاخیری نامیده می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر ویتامین C و E بر شاخص پراکسیداسیون لیپید و کوفتگی عضلانی تاخیری در بازیکنان حرفه ای تیم بسکتبال شهرداری گرگان انجام شد. روش بررسی : در این کارآزمایی بالینی ۲۴ بسکتبالیست حرفه ای مرد به صورت تصادفی در چهار گروه مکمل Vitamin C (۱۰۰۰ mg) ، Vitamin E (۸۰۰ IU) ، Vitamin E (۴۰۰ IU)+Vitamin C (۵۰۰ mg) و دارونما (Glucose ۵۰۰ mg) قرار گرفتند. گروه ها مکمل و دارونما را دو ساعت قبل و ۲۲ ساعت بعد از فعالیت پرس پا و اسکوات مصرف نمودند. نمونه های خونی قبل، بلافاصله، ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد از فعالیت اندازه گیری و میزان کراتین کیناز، مالون دی آلدهید و ویتامین C و E سرم تعیین شد. میزان درد عضلانی ادراک شده در عضلات ساق و ران تعیین گردید. یافته ها : غلظت مالون دی آلدهید در گروه ویتامین E در دوره زمانی ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از فعالیت کاهش معنی داری را در مقایسه درون گروهی نشان داد (P<۰.۰۵). فعالیت کراتین کیناز سرم پس از فعالیت نسبت به سطوح پایه در هرچهار گروه افزایش یافت و این تفاوت ها ۲۴ و۴۸ ساعت بعد از فعالیت نسبت به سطوح پایه در هر چهار گروه معنی دار بود (P<۰.۰۵). میزان درد عضلانی ادراک شده در هر چهار گروه پس از فعالیت افزایش یافت؛ اما تفاوت معنی داری در بین گروه ها مشاهده نشد. نتیجه گیری : مصرف کوتاه مدت مکمل ویتامین C و E چه به تنهایی و چه توام اثری بر کاهش درد و آسیب عضلانی و پراکسیداسیون لیپید حاصل از فعالیت پرس پا و اسکوات ندارد.

Authors

علی ربیع نژاد

M.Sc in Exercise Physiology, Sama Technical and Vocatinal Training College, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran

حمیدرضا جوشقانی

Associate Professor, Department of Clinical Biochemistry, Laboratory Science Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

امین فرزانه حصاری

Ph.D Candidate in Sport Physiology, University Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran

حمید آقا علی نژاد

Assistant Professor, Department of Sport Physiology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

مهیار خوشدل

M.Sc In Exercise Physiology