اثر عصاره الکلی گیاه سیاه دانه بر دانسیته نورون های حرکتی آلفای نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOUMS-15-4_005

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف : کمپرسیون یا قطع عصب سیاتیک سبب القای مرگ نورونی در آلفا موتونورون های نخاع می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره الکلی دانه گیاه سیاه دانه بر دانسیته نورون های حرکتی آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه کنترل، کمپرسیون، کمپرسیون+تیمار عصاره الکلی دانه سیاه دانه دوز ۷۵ mg/kg و کمپرسیون+تیمارعصاره الکلی دانه سیاه دانه دوز mg/kg۵۰ قرار داده شدند. در گروه کنترل عضله در محل عصب سیاتیک بدون آسیب شکافته شد. در گروه های کمپرسیون و تیمار، عصب سیاتیک پای راست تحت کمپرسیون (۶۰ ثانیه) قرار گرفت. پس از ۲۸ روز با نمونه برداری از قطعات نخاعی L۲-L۴ و S۱ ، S۲ و S۳ و برش های ۷میکرونی سریال و رنگ آمیزی با آبی تولوئیدین، نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع به روش دایسکتور شمارش شدند. یافته ها : دانسیته نورونی در گروه کمپرسیون (۳۲±۶۵۰) نسبت به گروه کنترل (۲۴±۱۸۰۳) کاهش معنی داری داشت و در گروه های سوم (۴۷±۱۵۸۱) و چهارم (۴۹±۱۵۴۳) دانسیته نورونی نسبت به گروه کمپرسیون افزایش معنی داری نشان داد (P<۰.۰۰۱). نتیجه گیری : عصاره الکلی دانه سیاه دانه باعث افزایش دانسیته نورون های حرکتی آلفا شاخ قدامی نخاع موش صحرایی پس از کمپرسیون عصب سیاتیک گردید.

Authors

مژگان جلالی

MSc in Animal Biology, Department of Biology, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran

مریم طهرانی پور

Associate Professor, Department of Biology, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran

ناصر مهدوی شهری

Professor, Department of Biology, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran