اثر کاربامازپین بر القاء ناهنجاری های چشمی جنین های موش نژاد Balb/c

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOUMS-10-2_002

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف : نقایص لوله عصبی و هایپوپلازی ناخن ها از ناهنجاری های شناخته شده کاربامازپین می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر داروی کاربامازپین بر القاء ناهنجاری های چشمی موش انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش باردار از نژاد Balb/c به دو گروه تجربی و دو گروه کنترل تقسیم شدند و به ترتیب دوزهای ۱۵ و ۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم روزانه از داروی کاربامازپین (در گروه تجربی Iو(II و نرمال سالین و تویین۲۰ در نرمال سالین (در گروه های کنترل) از روز ششم دوره بارداری لغایت روز پانزدهم و به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند. در روز هجدهم بارداری جنین ها از رحم خارج شدند و پس از توزین و اندازه گیری طول بدن، جنین های دارای ناهنجاری مورد رنگ آمیزی اسکلتی و بافتی قرارگرفتند. یافته ها : میانگین وزن بدن و طول سری دمی در گروه های تجربی به صورت معنی داری در مقایسه با کنترل کاهش یافته بود (۰۵/۰P<). در گروه آزمایشی با دوز ۱۵ و ۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب بدشکلی جمجمه در ۷ و ۸/۱۰ درصد، کوتاهی انگشتان در ۳/۱۳ و ۶/۱۶ درصد، کوچکی ماندیبول در ۸/۷ و ۷/۱۱ درصد و کوتاهی دم در ۲/۱۰ و ۲/۹ درصد از جنین ها مشاهد شد. نقایص چشمی به ترتیب در ۶/۸ درصد و ۵/۷ درصد از جنین های گروه آزمایشی یک و دو مشاهده شد. نقایص چشمی به صورت باز بودن یک یا دو چشم، اگزوفتالمی، تغییراتی در شکل اپی تلیوم عدسی، چین خوردگی شبکیه و قرنیه مشاهده گردید. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مصرف داروی کاربامازپین در طی مراحل اروگانوژنز موش می تواند، ناهنجاری چشمی را در جنین القاء نماید.