تاثیر عوامل موثر بر رفتارهای شهروندی کارکنان در سازمان و اعتماد شهروندان در کارکنان دادگاه خانواده تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 486

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF07_030

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

Abstract:

در جهان پر رقابت کنونی سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های نوینی برای رسیدن به بالاترین عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رفتارهای شهروندی را اینگونه میتوان تعریف کردکه رفتار فردی که اختیاری است که نه به صورت واضح و مستقیم توسط سیستم رسمی پاداش سازماندهی نمی شود و در افزایش اثربخشی و عملکرد سازمان تاثیرگذار است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی کارکنان در سازمان و اعتماد شهروندان در کارکنان دادگاه خانواده تهران صورت گرفت .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دادگاه خانواده تهران می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده و تعداد ۱۳۲ نفر جهت نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه لیکرت استفاده گردید. پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای وفاداری سازمانی ۸۰۶/. وفضیلت مدنی ۸۵۷/. و اعتماد شهروندان ۸۱۶/. بدست آمد. وروایی محتوا و صوری پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.جهت تحلیل داده ها از نرم افزارspss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد رفتارهای شهروندی کارکنان تاثیر بسزایی بر اعتماد شهروندان در سازمان دارند.

Authors

محسن علمداری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی.دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران . ایران