چارچوبی برای کلیدی ترین شایستگی های یادگیری آینده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MPES-16-1_012

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

هدف: آموزش و یادگیری شایستگی محور بر توانمندسازی دانش، ارزش ، توانایی و نگرش های بایسته فراگیران برای پرداختن به مسائل و موضوع های پیچیده ای که در زندگی شخصی و حرفه ای آینده خود با آنها روبرو خواهند شد، پافشاری دارد. از این رو، هدف این پژوهش، پیشنهاد چارچوبی برای پرورش شایستگی ها و توانمندی های کلیدی مورد نیاز فراگیران در نظام های آموزشی بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی است؛ و از دیدگاه چگونگی گردآوری داده ها، در گروه «پژوهش کیفی» طبقه بندی می شود؛ به این صورت که با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۶ نفر از اندیشه پرداران دانشگاهی، که به روش نمونه گیری هدفمند به روش زنجیره ای انتخاب شده بودند و نیز با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیدی ترین شایستگی ها و توانمندی های شناختی، رفتاری و اجتماعی فراگیران شناسایی شد و چارچوب مفهومی شایستگی های یادگیری آینده اندیشانه به تصویر کشیده شد. برای اعتباربخشی یافته های کیفی، از راهبردهای: بازبینی مشارکت کنندگان و بازبینی همکاران استفاده شده است.بحث و نتیجه گیری: برپایه بازکاوی داده های مصاحبه های نیمه ساختاریافته، در مجموع شانزده زیرمقوله و دو مقوله اصلی بسان اصلی ترین شایستگی های شناختی، رفتاری و اجتماعی مورد نیاز فراگیران شناسایی شد. به بیانی دیگر، در مجموع شش زیرمقوله- حل مسئله، اندیشه ورزی نقادانه، آفرینشگری، خودشناسی، بازاندیشی انتقادی، خوداصلاحی- بسان شایستگی های شناختی و فراشناختی و ده زیرمقوله- کار گروهی، همدلی، کنجکاوی، مهارت های ارتباطی و بین فرهنگی، خودباوری، نرمش پذیری، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، تصمیم گیری مشارکتی، انتقادپذیری، اخلاق مداری- بسان شایستگی های رفتاری و اجتماعی مورد نیاز فراگیران شناسایی شد.. بر پایه یافته های پژوهش، نیاز است نسل کنونی و آینده به شایستگی های کلیدی دست یابند تا بتوانند در جهان آشوبناک، شتابان و ناپایدار کنونی، به زندگی خویش سامان دهند. از این رو، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی (آموزش)، برای توسعه شایستگی های کلیدی شناختی، رفتاری و اجتماعی، افزون بر شایستگی های پایه پیشنهاد می شود.

Keywords:

شایستگی های یادگیری , شایستگی های شناختی- فراشناختی , شایستگی های رفتاری- اجتماعی , یادگیری/ آموزش آینده

Authors

مطهره حمزه رباطی

گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

حمید جاودانی

گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Al-Busaidi, S., Tuzlukova, V. (۲۰۲۱). Skills for the ۲۱st century ...
 • Academia Letters, Article ۱۹۹. Retrieved on ۲۲.۰۴.۲۰۲۱ from: https://doi.org/۱۰.۲۰۹۳۵/AL۱۹۹ ...
 • Anderson, E. L. (۲۰۱۵). Developing Key Sustainability Competencies through Real-World ...
 • Angus, Ian (۲۰۱۹). Capitalism versus Life on Earth. Climate & ...
 • Bloodworth, J. (۲۰۱۹). How pessimism is poisoning our politics: Why ...
 • Brundiers, K., Barth, M., Cebrián, G., Cohen, M., Diaz, L., ...
 • De Haan, G. (۲۰۰۶). The BLK ‘۲۱’ programme in Germany: ...
 • Evans, T. L. (۲۰۱۹). Competencies and Pedagogies for Sustainability Education: ...
 • Frisk, E., & Larson, K. (۲۰۱۱). Educating for sustainability: Competencies ...
 • Higher Education Council. (۱۹۹۲). Higher education: achieving quality. Canberra, Australian ...
 • IPBES (۲۰۱۹). The global assessment report on biodiversity and ecosystem ...
 • IPCC (۲۰۱۸). Summary for Policymakers. In: Global Warming of ۱.۵°C. ...
 • Javdani, H. (۲۰۲۱). Dissection of governance of medical education. Research ...
 • Kreber, K. (۲۰۱۰). Graduates for the ۲۱st century. TLA Interchange, ...
 • Lambrechts, W., Mulà, I., Ceulemans, K., Molderez, I., & Gaeremynck, ...
 • Lans, T., Blok, V., Wesselink, R. (۲۰۱۴). Learning apart and ...
 • Malm, A. (۲۰۱۶). Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and ...
 • Murga-Menoyo, M. (۲۰۱۴). Learning for a Sustainable Economy: Teaching of ...
 • Murphy-Graham, E., & Cohen, A. K.( ۲۰۱۸?). Executive Summary: Life ...
 • Rieckmann, M. (۲۰۱۲). Future-oriented higher education: Which key competencies should ...
 • Rychen, D.S. (۲۰۰۲). Key Competencies for the Knowledge Society. A ...
 • Senge, P., Smith, B., Kruschwitz, N., Laur, J., & Schley, ...
 • Sridharan , S., Ravindranath, P., Pottinger, E., & Cosentino, C. ...
 • Tachie, S. A. (۲۰۱۹). Meta-cognitive Skills and Strategies Application: How ...
 • Tepper, J., & Hearn, D. (۲۰۱۸). The Myth of Capitalism: ...
 • Toh, S., & Shaw, G. (۲۰۱۷). Global Citizenship Education: A ...
 • U.S. Department of Education. (۲۰۰۶). A test of leadership: Charting ...
 • Unicef. (۲۰۱۲). Global evaluation of life skills education programmes. New York: ...
 • Uribe-Enciso, O. L., Uribe-Enciso, D. S., & Vargas-Daza, M. P. ...
 • Veenman, M. V. J. (۲۰۰۶). The role of intellectual and ...
 • Watts, J. (۲۰۱۸) . We have ۱۲ years to limit ...
 • White, C. (۲۰۱۳). The Real Reason New Colleges Grads can’t ...
 • Wiek, A., Withycombe, L ., & Redman, C. L. (۲۰۱۱). ...
 • Wolff, L. A., Sjöblom, P., Hofman-Bergholm, M., & Palmberg, I. ...
 • World Bank (۲۰۱۹). The World Bank Group Action Plan on ...
 • World Bank (۲۰۱۹). Climate Change: Overview, Retrieved on ۲۰.۰۸.۲۰۲۰, from: ...
 • World Bank. (۲۰۱۳). Life Skills: What Are They, Why Do ...
 • World Economic Forum (۲۰۲۱). The Global Risks Report ۲۰۲۱. ۱۶th ...
 • World Education Forum ۲۰۱۵ in Incheon (۲۰۱۵). Education ۲۰۳۰: Incheon ...
 • World Health Organization. (۲۰۰۳). Skills-Based Health Education Including Life Skills: ...
 • World Meteorological Organization (۲۰۱۹). Greenhouse gas concentrations in atmosphere reach ...
 • نمایش کامل مراجع