تحلیل تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد اجتماعی در محله کشتارگاه شهر ارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAC07_072

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

امروزه جوامع در تلاش برای دستیابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران بازگشت سریع آنها را به وضعیت پیش از بحران فراهم سازد.از این رو در سال های اخیر به تاب آوری به جای آسیب پذیری تاکید خاصی می شود. افزایش آسیب پذیری شهرها باعث خسارات و تلفات جانی و مالی زیادی می شود. این موضوع در سکونتگاه های غیررسمی از اهمیت بیشتری برخوردار است . با توجه به ویژگی های ساخت و شکل گیری این سکونتگاه ها و نبود زیرساخت های مناسب شهری در خود، لذا این نوع بافت ها از درجه و شدت آسیب پذیری بیشتری برخوردار هستند. هدف این پژوهش تحلیل تابآوری سکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی ) محله اسلام اباد کشتارگاه در شهرارومیه می باشد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این تحقیق ، شناخت متغیرها وتجزیه وتحلیل آنها از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است ، در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه بهره گرفته شده است . پرسشنامه اول برای وزن دادن به معیارها و زیر معیارهای انتخاب شده و چگونگی اولویت بندی و اهمیت آنها توسط کارشناسان تکمیل شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار expert choice به مقایسه زوجی آنها پرداخته خواهد شد و درنهایت شاخص ها و معیارهای پژوهش با توجه به اهمیت آنها وزن دهی و اولویت بندی شده اند. پرسشنامه دوم هم که جهت سنجش تاب آوری محله اسلام اباد کشتارگاه استفاده شد و توسط ساکنان تکمیل شده است . برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .

Authors

علی مصیب زاده

استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه.

محمد محمدنژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت شهری دانشگاه ارومیه

مهران عبدالهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت شهری دانشگاه ارومیه

ایوب جهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت شهری دانشگاه ارومیه