تحلیل نقش قوانین و مقررات شهرسازی در راستای توسعه شهری پایدار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAC07_081

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری ، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است . امروزه توسعه پایدار شهری به یکی از مهمترین چالش ها در زمینه شهرسازی تبدیل شده است ، بنابراینبه منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهر ها، وجود قوانین و ضوابط جهت حصول به شهر های پایدار ضروری است و نیازمند بازنگری هرچه سریعتر متولیان امر در قوانین و مقررات شهرسازی کشور است تا به سمت توسعه پایدار شهری گام برداریم . این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است و ماهیتی کاربردی دارد و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای برای تحلیل محتوای کیفی داده ها و اطلاعات قانونی استفاده شده است . نتایج به دست آمده نشان میدهد که از میان ۴۰ شاخص معرفی شده در ۴ بعد پایداری ، اجتماعی ، پایداری اقتصادی ، پایداری زیست محیطی و پایداری کالبدی ، برای ۵ شاخص قانونی وجود ندارد برای ۳۵ شاخص دیگر در مجموع ۷۳ قانون یا ضابطه وجود دارد که در این بین ۵۶ قانون مکلف نموده، ۱۵ قانون منع نموده و ۲ قانون دیگر نیز توصیه کرده است ؛ بنابراین به طور کلی در قانون اساسی کشور و همچنین قوانین برنامه توسعه کشور و بسیاری از طرحها و برنامه های دیگر قوانینی همسو با توسعه پایدار وجود دارد اما در کشور ما متاسفانه نگاه جامع در قوانین و مقررات شهرسازی ایران نسبت به توسعه پایدار وجود ندارد. توسعه پایدار شهری در کشور ما بیشتر به شعار شبیه است و در عرصه عمل اتفاقی رخ نمی دهد باید اذعان داشت که شهرهای امروز کشور علاوه بر اینکه نتوانسته اند پاسخ مناسبی به نیازهای نسل حاضر بدهند بلکه توانایی و امکانات نسلهای آینده برای تامین نیازهایشان را نیز به مخاطره انداخته اند.

Keywords:

توسعه شهری پا یدار , قوانین و مقررات شهرسازی , شهر پایدار

Authors

اصغر عابدینی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه

محمد محمدنژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت شهری دانشگاه ارومیه

ایوب جهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت شهری دانشگاه ارومیه

مهران عبدالهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت شهری دانشگاه ارومیه