چالشهای قوانین و مقررات حفظ باغات و فضاهای سبز در ایران، نمونه موردی : شهر ارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAC07_118

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت فضاهای سبز شهری و همچنین اراضی باغی که در اطراف شهرها قرار دارند در حال تغییر کاربری می .باشند شهرها و روستاها به فضاهای سبز احتیاج دارند به همین جهت حفاظت از این فضاها و جلوگیری از تبدیل آنها به فضاهای مسکونی ضروری است . طی دهه های گذشته با وجود قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها، مدیریت شهری نتوانسته مانع تخریب باغ ها در شهر ارومیه شود. عدم تناسب مجازات با جرم و ضعف در اجرای قانون منافع حاصل از تخریب باغ را بیش از هزینه های آن برای فرد متخلف نموده و سبب نگرش مثبت فرد به کسب سود و تخریب باغها شده است . مطالعات و مشاهدات نشان دهنده حرکت از تراکم و انسجام اراضی سبز شهر به سمت پراکندگی و خرد شدن بوده چنانچه از باغهای بسیار جز لکه هایی پراکنده چیزی باقی نمانده که بیانگر عدم بازدارندگی قانون و ادامه رفتار غیر قانونی تخریب و تغییر کاربری باغ ها به انحای مختلف درارومیه بوده است . مطالعه حاضر در تحلیل و واکاوی عدم موفقیت مدیریت شهری در ممانعت از تخریب باغ ها و فضای سبزی در شهر ارومیه در با وجود قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست شهری به این نتیجه دست یافت که نبود مجازاتهای موثر در کنار مدیریت ناکارآمد و نبود مشوق های مناسب از مهم ترین عوامل ایجاد شرایط موجود است . از همین رو برای حل مسائل فوق توصیه می گردد علاوه بر تلاش در جهت تدوین قانونی روزآمد با کیفر گذاری مناسب و مدرن سعی شود حکمرانی زیست محیطی در مدیریت شهری برقرار گردد تا با اصلاح خلاءهای قانونی و مدیریتی بتوان محیط زیست شهری را با کمترین آسیب حفظ احیاء و ارتقاء بخشید.

Authors

اصغر عابدینی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه

سوما محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه

هانیه مکرم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه

محمد محمدنژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه ارومیه