فناوری نانو و کاربرد آن در صنعت آب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIWM02_212

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1402

Abstract:

استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگیهای محیط زیستی به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح است. استفاده از این فناوری در ارتباط با منابع آب با توجه به چالشهای پیش رو ضروری به نظر میرسد بر اساس این پژوهش میزان تاثیر مواد منعقد کننده نانو بر کاهش بار آلودگی میکروبی آبهای آشامیدنی به صورت موردی در شهر ایلام با آنالیز شاخصهای کیفی میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD)، سختی کل (TH)و میزان کلیفرمهای گوارشی در نمونه های آبهای آلوده مورد ارزیابی قرار گرفت استفاده از این گونه مواد در دماهای بالا در حدود ۴۰ درجه سلسیوس زمان ماند بیشتر از یک ساعت و pH برابر ۶ بیشترین تاثیر را در کاهش میزان بار آلودگی میکروبی و BOD داشته ولی بر میزان سختی کل هیچ گونه اثری نگذاشته است این امر حاکی از آن است که کارایی این گونه مواد منعقد کننده نانو در شرایط دمای بالا و pH زیر حالت خنثی بیشترین تاثیر خود را در کاهش میزان بار آلودگی میکروبی دارد و استفاده از این مواد می تواند از مصرف بیش از حد سایر مواد متداول منعقد کننده و مواد گندزدا در تصفیه خانههای آب جلوگیری نموده و در سالم سازی آب آشامیدنی به کار رود و تا حد بسیار زیادی در جهت بهبود و بهینه سازی سیستم تصفیه مناسب آبهای آلوده برای آشامیدن با توجه به محدودیت منابع آبی در جهان و ایران مورد استفاده قرار گیرد.