استفاده از تئوری بازی ها در تحلیل زنجیره ارزش(مورد مطالعه: صنعت بهداشت و درمان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTCONF01_050

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

Abstract:

مراکز درمانی در هر کشوری یک ظرفیت بسیار بزرگ برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی می باشد.اما یکی از شرایط بهره وری مناسبدر استفاده از این ظرفیت ،توجه به چرخه های ارتباطی بین انواع این فعالیت ها است.در همین راستا تحقیق حاضر با هدف ارائه یک مدلیکپارچه از زنجیره ارزش با رویکرد نظریه بازی ها تدوین شده است تا بر مبنای آن درکی نظام مند از رابطه بین حلقه های مختلف اینزنجیره شکل گرفته و بتواند مبنای راه مراکز درمانی از جمله بیمارستان ها قرار بگیرد.این پژوهش در قالب یک مطالعه موردی به بررسیو طراحی یک سیستم زنجیره ارزش در یکی از بیمارستان های عمومی غیردولتی در غرب کشور اختصاص دارد اما نتایج آن قابل تعمیمبه سایر بیمارستان های عمومی غیردولتی سطح کشور می باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و به صورت موازی مطالعه کتابخانه ایبوده است.توجه به کیفیت مراقبت از دریچه چشم بیماران جنبه مهمی در بهبود خدمات سلامت و ارزش مورد انتظار بیمار به شمار می آید. در اینبین زنجیره ارزش به عنوان یکی از ابزارهای راهبردی در سازمان های سلامت برای خلق ارزش و دستیابی به هدف بهبود مستمر کیفیتمی باشد. در این مقاله سعی ما بر آن است که نقش زنجیره ارزش در ارتقای کیفت خدمات سلامت را به بحث بگذاریم مطالعه حاضر بهصورت مروری است که در نیمه اول سال ۱۴۰۰ انجام شد. برای جستجوی مقالات و مدارک مرتبط از کلید واژه اصلی زنجیره ارزش و Value chain و کلیدواژه های فرعی کیفیت و رضایت درپایگاه های داده استفاده شد. پس از بررسی به ترتیب عنوان, چکیده و متن کامل, ۶۷ تعداد انتخاب و با توجه به هدف مقاله مورد بررسیقرار گرفتند.یافته های حاصل در چند بخش دسته بندی شد. این یافته ها شامل مفهوم کیفیت, برنامه ریزی دستیابی به کیفیت مبتنی برارزش, زنجیره ارزش, بکارگیری آن در سازمان های بهداشتی درمانی, تشریح مولفه ها, منطق برنامه ریزی استراتژی های اجرایی,استراتژی های بهبود ارایه خدمت و استراتژی های بهبود پشتیبان در زنجیره ارزش می باشد.در این مقاله سعی شد ضمن اشاره به ابعاد مختلف زنجیره ارزش، دو بخش مهم این زنجیره شامل استراتژی های ارزش افزا در ارایهخدمات درمانی و استراتژی های ارزش افزا حمایتی بیان شود. زنجیره ارزش می تواند ابزاری مهم برای مدیران در راستای برنامه ریزی وارتقای کیفیت محسوب شود

Authors

عارفه محقق

استادیارگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

محسن صارمی

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال