بررسی کار عاطفی و فرسودگی شغلی کارکنان در شهرداری ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 55 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTCONF01_080

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

Abstract:

هدف این پژوهش رابطه بررسی ارزیابی مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری ها بوده است . بهعبارت بهتر تعیین عوامل موثر بر مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هاو بر اساس آن شناسایینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هاو در نهایت ارائه یراهبردهای مناسب برای مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هامد نظر این تحقیق بوده است .جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر جامعه خبره که ۱۶ نفر از کارشناسان زندانهای تهران می باشند . فراینداجرای پژوهش در دو فاز کتابخانه ای و میدانی به انجام می رسد . به این صورت که پس از تدوین طرحپژوهش فاز کتابخانه ای و مطالعات اسنادی پژوهش انجام گرفته، و پس از بررسی منابع موجود و چارچوبنظری پژوهش تدوین گردید . از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران چارچوب مفهومی پژوهش تدوینو پس از آن ابزارهای پژوهش تدوین گردیده است .نتایج نشان داد که نقاط ضعف و تهدید و قوت در مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هادرچارچوب عوامل فنی، انگیزه سازمانی و عوامل سازمانی قابل رتبه بندی هستند

Keywords:

کار عاطفی . فرسودگی شغلی .شهرداریها