CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی کار عاطفی و فرسودگی شغلی کارکنان در شهرداری ها

عنوان مقاله: بررسی کار عاطفی و فرسودگی شغلی کارکنان در شهرداری ها
شناسه ملی مقاله: MANAGEMENTCONF01_080
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

رحمت اله رخشانی پور
ابراهیم ناصری

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش رابطه بررسی ارزیابی مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری ها بوده است . بهعبارت بهتر تعیین عوامل موثر بر مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هاو بر اساس آن شناسایینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هاو در نهایت ارائه یراهبردهای مناسب برای مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هامد نظر این تحقیق بوده است .جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر جامعه خبره که ۱۶ نفر از کارشناسان زندانهای تهران می باشند . فراینداجرای پژوهش در دو فاز کتابخانه ای و میدانی به انجام می رسد . به این صورت که پس از تدوین طرحپژوهش فاز کتابخانه ای و مطالعات اسنادی پژوهش انجام گرفته، و پس از بررسی منابع موجود و چارچوبنظری پژوهش تدوین گردید . از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران چارچوب مفهومی پژوهش تدوینو پس از آن ابزارهای پژوهش تدوین گردیده است .نتایج نشان داد که نقاط ضعف و تهدید و قوت در مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هادرچارچوب عوامل فنی، انگیزه سازمانی و عوامل سازمانی قابل رتبه بندی هستند

کلمات کلیدی:
کار عاطفی . فرسودگی شغلی .شهرداریها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1738220/