CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان شهید مدنی تبریز

عنوان مقاله: بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان شهید مدنی تبریز
شناسه ملی مقاله: JR_JOSSI-2-2_006
منتشر شده در در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

صمد عابدینی - عضو هیئت علمی گروه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال.
علی اسمعیل زاده - دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

خلاصه مقاله:
چکیده هدف اصلی در این مقاله تعیین رابطه تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت زندگی کاری آنان در بیمارستان شهید مدنی تبریز می­باشد. کیفیت زندگی کاری نمایان­کننده نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان براساس آن احساس مالکیت، خودکفایی و عزت نفس می­کنند. برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حامی رشد و تعالی کارکنان در سازمان باشد. کیفیت زندگی در اندیشه دورکهایم، معلول مکانیسم­های معین و عوامل اجتماعی مشخص می­باشند در نظریه وی کیفیت زندگی تابع نوع و شدت و چگونگی رابطه اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق فوق کلیه کارکنان بیمارستان شهید مدنی تبریز می­باشند در سال ۱۳۸۹ برابر ۱۲۰۰ نفر گزارش شده و از این تعداد حدود ۳۸۴ نفر از طریق نمونه­گیری طبقه­ای متناسب و تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده­ها و با استفاده از پرسشنامه ۲۴ سئوالی تعهد سازمانی «آلن و مایر» و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (۴۰ سوالی) جمع­ آوری گردید. و این تحقیق یک مطالعه کاربردی و توصیفی می­باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد و از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تی­تست استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه وجود دارد و بین تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری با کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد و تعهد سازمانی کارکنان بر اساس جنسیت آنان متفاوت است ولی تعهد سازمانی کارکنان براساس میزان تحصیلات معنی­دار نیست.

کلمات کلیدی:
تعهد, بیمارستان شهید مدنی, کیفیت زندگی کاری, عزت نفس, رابطه اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1738523/