بررسی ویژگی های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (E. camaldulensis) در منطقه سیستان

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWFST-18-3_010

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

به منظور تعیین ویژگی های بیومتری (طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف)، فیزیکی (میزان جرم ویژه و واکشیدگی حجمی)، شیمیایی (مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر) و مکانیکی (مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، فشار موازی الیاف، فشار عمود بر الیاف، برش موازی الیاف، سختی و میخ کشی انفصالی) چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس، تعداد پنج اصله درخت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد الیاف در تنه درخت، از مغز به پوست افزایش و از پائین به بالا کاهش داشت. واکشیدگی حجمی در محور شعاعی، از مغز به پوست و در محور طولی، از پائین به بالا کاهش نشان داد. مقدار سلولز چوب درون و چوب برون و مقدار خاکستر چوب درون و چوب برون در سطح ۵ درصد خطای آزمایش اختلاف معنی دار آماری ندارند. مقدار لیگنین چوب درون و چوب برون و مقدار مواد استخراجی چوب درون و چوب برون در سطح ۵ درصد دارای اختلاف معنی داری می باشند. ویژگی های مکانیکی چوب در دو حالت تر و خشک نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد مقدار ویژگی های مکانیکی نمونه های تر به طور معنی داری کم تر از نمونه های خشک می باشند.