بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی در استان مازندران

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WRA-27-4_005

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

Abstract:

به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی، تعیین تابع تولید و بازده مصرف آب، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار و به مدت دو سال بر روی گوجه فرنگی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع­کلاء (نکاء) اجرا شد. تیمارهای آبیاری پس از انتقال نشاء گوجه فرنگی  بر اساس ۱I، ۲I، ۳I، ۴I، ۵I و ۴ I(به ترتیب ۰ (بدون آبیاری) ، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی) اجرا گردید. نتایج نشان داد که تیمار I۱ (بدون آبیاری) و I۶ (۱۰۰ درصد نیاز آبی) به ترتیب دارای کمترین و بیشترین عملکرد در هکتار می­باشند. بازدهی مصرف آب در تیمار ۱۰۰ درصد نیاز آبی از دیگر تیمارهای آبیاری بیشتر از بود. و همچنین حداکثر محصول گوجه فرنگی با تامین کامل نیاز آبی گیاه اتفاق می­افتد. لذا، تیمار ۱۰۰ درصد نیاز آبی با مقدار ۵۶۳۵ مترمکعب آب در هکتار و تولید ۴۵۰۲۰ کیلوگرم گوجه فرنگی در هکتار از سایر تیمارها برتری داشته که برای مناطقی که محدودیت منابع آبی وجود نداشته باشد، برای حصول حداکثر عملکرد قابل توصیه به کشاورزان می­باشد. مقدار بازده مصرف آب (WUE) و بازده مصرف آب آبیاری (IWUE) به ترتیب بین ۹/۲-۵ و ۱۴/۶-۹/۲ کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. متوسط دو ساله فاکتور عکس العمل محصول (Ky) برای گوجه فرنگی در منطقه مورد نظر ۱/۱۸ تعیین شد.

Authors

داود اکبری نودهی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

علی اکبر عزیزی زهان

محقق بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب، ، کرج، ایران

رضا رضایی سوخت آبندانی

عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه زراعت