بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخلاق کار اسلامی ، توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان ،موردمطالعه : بانک ملی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF09_067

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخلاق کار اسلامی ، توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران است . این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش توصیفی - علی از شاخه پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان بانک ملی شعب غرب تهران مشتمل بر ۸۰۰ نفر که از این تعداد ۲۶۰ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار گردآوری دادهها استاندارد بوده که پایایی (پایایی مرکب و آلفای کرونباخ) تمامی پرسشنامه ها بالاتر از ۷/۰ می باشد همچنین روایی همگرا (AVE) تمامی متغیرهای پژوهش بالاتر از ۵/۰ است و روایی واگرای متغیرها نیز به روش ماتریس فورنل - لارکر در حد مناسبی است . تجزیه وتحلیل دادهها به روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزار ۳Smart PLS انجام شده است . نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. تعهد سازمانی نیز بر عملکرد شغلی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی تعهد سازمانی بر رابطه بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد شغلی و بر رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی تایید شد و بیشترین تاثیر را توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی داشت . همچنین یافته های پژوهش نشان داد اخلاق کار اسلامی و توانمندسازی روانشناختی در خدمت رشد و تعالی انسان است و نقش مهمی در افزایش تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مدیران و کارکنان در سازمانها ایفا می کند؛ بنابراین نهادینه کردن اخلاق کار اسلامی و اقدامات توانمندسازی روانشناختی در بانک ملی ایران منجر به افزایش عملکرد شغلی کارکنان می شود و به موازات آن تعهد سازمانی را افزایش داده که خود منجر به افزایش عملکرد شغلی کارکنان می شود.

Authors

سامان بختیاری

کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت دولتی ، دانشکده علوم انسانی ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ، قزوین ، ایران

اکبر بهمنی

دانشیار،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران

محمود صمدی

استادیار ، دکتری تخصصی ، مدیریت بازرگانی ، دانشکده علوم انسانی ، موسسه آموزش عالیغیرانتفاعی تاکستان ، قزوین ، ایران