بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعات و محافظه کاری حسابداری؛ تببین نقش تعدیلگری بیش اعتمادی مدیران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF09_126

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیات کیفی باشند. خصوصیات کیفیاصلی مرتبط با محتوای، اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن است در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، احتیاطعبارتست از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است بهگونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند به عبارت دیگرمحافظه کاری یکی از میثاق های تعدیل کننده حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است بدین مفهوم که در بعضیشرایط محافظه کاری ایجاب میکند که رویه ای انتخاب و اعمال شود که دارای کمترین اثر مساعد بر دارایی هادرآمدها سود و در نتیجه حقوق صاحبان سرمایه باشد محصول نهایی فرایند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی بهاستفاده کنندگان، مختلف در قالب گزارشهای حسابداری با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی آنان است. این پژوهش ازنظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیتموجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است،در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده میشود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و۱۴۶ شرکت از طریق نمونه گیری هدفمند برای دوره ۹ ساله بین ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ انتخاب شده و داده های مربوط بهمتغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با الگوی رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد: بین عدم تقارن اطلاعات و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد. همچنینبیشاعتمادی مدیران نمیتواند رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و محافظه کاری حسابداری را تعدیل کند.

Authors

علیرضا اصغریان کاری

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارمند شهرداری مشهد

سیدمهدی حسینی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و کارمند شهرداری مشهد

ملیحه ابوئی مهریزی

کارشناس ارشد حسابداری وکارمند شهرداری مشهد

فائزه فتحی

کارشناس ارشد اقتصاد و کارمند شهرداری مشهد