شبکه هوشمند به منظور فرماندهی و کنترل صحنه نبرد بر مبنای تحلیل سلسله مراتب فازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 136

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECDS09_042

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

در این مقاله شبکه هوشمند فرماندهی و کنترل صحنه نبرد مطرح شده است. افزایش سرعت شبکه فرماندهی و کنترل بهنوع مشاهده، تفکر و درک ما از صحنه نبرد بستگی دارد، عوامل مختلفی از شبکه باعث شناخت بیشتر می باشد، این عواملبا توجه به نوع آرایش شبکه، تعداد گره ها، قابلیت گره ها و جهت لینک های ارتباطی بستگی دارد. به منظور تفکر و درک،نیازمند یک چرخه فرماندهی و کنترل می باشد که شامل مشاهده، جهت گیری، تصمیم و عمل است، این چرخه مجموعه ایاز اعمال متوالی هست، که با تغییر آرایش شبکه، قابلیت های گره ها و لینک های یک فرآیند تعاملی و همیشه در حال تغییررا بهبود بدهد. ساختار شبکه هوشمند با توجه به وزن گره های و میزان توانایی مسیرهای ارتباطی بین گره ها هست. تحلیلو تصمیم سلسله مراتبی فازی با شناخت اولویت های شناسایی، معیارهای تصمیم گیری را به گونه تنظیم می کند که باکمترین زمان، سرعت تشخیص شبکه افزایش یابد. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP یکی از ابزارهای مناسببرای مدل سازی نتایج حاصل از شبکه هوشمند و تحلیل آن هست . نتایج شبیه سازی نشان میدهد که این شبکه ازهوشمندی لازم برای ارزیابی وضعیت در شرایط نامطلوب، قدرت تحلیل و ارزیابی پیوسته و مداوم را دارد و همچنینقدرت تصمیم گیری بهموقع در وضعیت ها و شرایط مختلف را دارد. این نتایج نشان میدهد که با توجه به آرایش شبکه وتحلیل سلسله مراتبی فازی استخراج شده است.

Keywords:

Authors

جواد نوری پور

دکترا مهندسی برق مخابرات گرایش سیستم دانشکده پدافند هوایی، دانشگاه هوافضای عاشورا

امیر مصلحی پور

کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی گرایش هوایی دانشکده پدافند هوایی، دانشگاه هوافضای عاشورا