توانایی پیش بینی کنندگی اضطراب پاندمی کرونا بر تکرار رفتار های ناخواسته در بین دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر کنارک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYSCONF02_213

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

در این پژوهش ، اضطراب پاندمی کرونا بر تکرار رفتار های ناخواسته در بین دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر کنارک مورد بررسی قرار گرفته شده است . مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از ۲۹۱ نفر از دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر کنارک به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از گزینش و تخصیص نمونه ، پرسشنامه ها طی یک مرحله توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت دادهها با کمک نرم افزار SPSS با آزمون رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد اضطراب پاندمی کرونا بر تکرار رفتار های ناخواسته در بین دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر کنارک تاثیر منفی و معناداری دارد.

Authors

سهیلا رئیسی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرب دانشگاه پیام نور میبد یزد.

زهرا باقری

لیسانس رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حضرت معصومه (س) قم .

عبدالغفور بخشان

لیسانس آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد چابهار.