عدالت جنسیتی در آرمان شهر اسلامی (با تاکید بر نگاه قرآنی به موضوع)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CIR-2-1_004

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1402

Abstract:

بحث جنسیت از مقولات مهم تمدنی است که اسلام نیز در قالب مفهوم عدالت جنسیتی بدان توجه داشته است. عدالت جنسیتی پدیده ای است که رشد و تعالی فرد، بنیان خانواده و سلامت جامعه را تضمین می کند. این پژوهش با هدف مطالعه عدالت جنسیتی در آرمان شهر اسلامی، از منظر قرآن کریم با روش تلفیقی (کمی و کیفی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کل آیات قرآن (۶۲۳۶آیه) است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارEXCEL و MAXQDA مورد بررسی و تحلیل واقع شد. نتایج یافته ها نشان داد، از منظر قرآن تفاوتی بین زن و مرد از لحاظ آفرینش و سرشت آنها وجود ندارد و زن و مرد در ابعاد مختلف عدالت جنسیتی حقوق و تکالیف یکسانی دارند. ابعاد شناسایی شده عدالت جنسیتی در آیات قرآن عبارتند از: ۱.عدالت در آفرینش زن و مرد، ۲.عدالت در مالکیت، ۳.عدالت در آزادی عمل، ۴.عدالت در حقوق متقابل همسر. همچنین با شمارش واژگان جنسیتی مشخص شد، ۸۰ آیه مربوط به جنس مرد در و ۷۳ آیه مربوط به جنس زن، آمده است. از منظر قرآن راهکارهای تحقق عدالت جنسیتی در آرمان شهر اسلامی عبارتند از: ترویج معنویت در خانواده، حسن معاشرت، مشورت و همفکری، صداقت و اعتماد، تقسیم کار و تعاون، کنترل غیر رسمی.

Authors

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم

استادیار، هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

پرویز صبوری کزج

دکترا، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

جواد صبوری کزج

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران