بررسی و تعیین عوامل روان شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSPANY-4-6_003

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402

Abstract:

زمینه و هدف: عوامل متعددی در شکل­دهی عملکرد جنسی نقش دارند که برخی از این عوامل موثر در مطالعات قبلی شناسایی شده اند. این پژوهش جهت بررسی عوامل دیگری که ممکن است در پژوهش های پیشین شناسایی نشده باشد انجام شد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی و تعیین عوامل روان شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان بود. روش پژوهش: روش این مطالعه از نوع کیفی با رویکرد تفسیری و به روش تحلیل مضمون بود. بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند، داده­های مطالعه حاضر با تعداد ۱۳ نفر از زنان متاهل از فروردین تا خرداد ۹۹ اشباع گردید. جهت جمع­آوری اطلاعات روش مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق مورد استفاده قرار گرفت. داده­ها با روش تحلیل مضمون بررسی شد. یافته­ ها: نتایج پژوهش، طبقات "دانش جنسی" ، "نگرش جنسی" ، "خودابرازی جنسی"، "صمیمیت جنسی"، "احقاق جنسی" و "خودکارآمدی جنسی" را تبیین کردند.  بحث و نتیجه­گیری: بنظر می رسد زمانی که زنان در انجام فعالیت های جنسی برای خود حقوق مسلمی مانند مطالبه فعالیت جنسی مورد تمایل، پذیرش وجود صمیمت در روابط جنسی و ... قائل هستند، به یک ادراک مثبتی در مورد چگونگی فعالیت جنسی در روابط زناشویی دست می یابند که این امر خود می تواند به عملکرد جنسی مطلوب کمک نماید.

Authors

ملیحه کاظمی مجرد

Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

جواد خلعتبری

Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

آمنه معاضدیان

Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

نعمت ستوده اصل

Associate Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran