استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IHS-8-32_010

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1402

Abstract:

فرآیند شتاب دهی با ارزیابی و انتخاب از میان کسب وکارهای متقاضی آغاز می شود. شناخت معیارهایی که در فرآیند ارزیابی و انتخاب مورد استفاده قرار می گیرند از یک سو برای شتاب دهنده ها و از سوی دیگر برای متقاضیان پذیرش در دوره های شتاب دهی حائز اهمیت است. هدف کلی تحقیق، بررسی نقش شتاب دهنده های حوزه انرژی در ایجاد کسب و کارهای نوپا می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل دو بخش است بخش کیفی که شامل ۸ نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران موفق شتاب دهنده-های فعال ایران در حوزه انرژی است و بخش کمی که شامل تمامی مدیران و مربیان شتاب دهنده های فعال ایران در حوزه انرژی می باشد. که تعداد آنها ۱۵۸ نفر می باشند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء پژوهش های توسعه ای-کاربردی و از نظر نوع تحقیق اکتشافی است. همچنین، داده ها به روش آمیخته(کیفی-کمی) گردآوری شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که از روایی صوری برخوردار است و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه (۷۶۳/۰) محاسبه گردید، که این ضریب از نظر آماری قابل قبول می باشد و دلالت بر پایائی پرسشنامه دارد. برای آزمون فرضیه ها در این پژوهش، از نرم افزار نرم افزار spss نسخه ۲۲ و نرم افزار لیزرل نسخه ۵/۸ استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش را آزمون معادلات ساختاری به منظور بررسی فرضیه ها و ضمنا از آزمون تحلیل سلسله مراتبیAHP جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مقایسه ۵ عامل بعد مساله-راه حل، امکان کپی برداری یا جایگزینی محدود با ۷۱ درصد در رتبه اول تاثیرگذاری، و آمادگی نمونه محصول با ۶/۵۳ درصد در رتبه آخر قرار دارد. در مقایسه ۵ عامل بعد تیم کارآفرینی، اشتیاق و جدیت تیم با ۸/۸۳ درصد در رتبه اول تاثیرگذاری، و تخصص فنآوری در تیم با ۴/۴۸ درصد در رتبه آخر قرار دارد. در مقایسه ۵ عامل بعد شتاب دهنده، تصور مثبت از بازده سرمایه گذاری با ۲/۶۲ درصد در رتبه اول تاثیرگذاری، و نقدشوندگی سرمایه با ۴/۵۷ درصد در رتبه آخر قرار دارد. در مقایسه سه بعد اصلی، بعد شتاب دهنده با ۹۲ درصد در رتبه اول تاثیرگذاری، بعد مساله-راه حل با ۳/۵۵ درصد در رتبه دوم و بعد تیم کارآفرینی با ۵۳ درصد در رتبه سوم قرار دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شتاب دهنده ها در حوزه انرژی از ۲۲ معیار در سه بعد مسئله- راه حل، تیم کارآفرین و شتاب دهنده و ایجاد کسب و کار استفاده می کنند. این معیارها نه فقط یک بعد را به صورت مستقل بلکه آن را در تعامل با دو بعد دیگر سنجش می نمایند. در واقع تناسب میان مسئله-راه حل و تیم، تناسب مسئله-راه حل و شتاب دهنده و همینطور تناسب دو بعد تیم کارآفرین و شتاب دهنده نیز در بررسی نقش شتاب دهنده های حوزه انرژی در ایجاد کسب و کارهای نوپا با معیارهایی مورد بررسی قرار می گیرد.

Authors

نرجس مهرسرشت

استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت آموزشی، تبریز، ایران