بررسی میزان ارتباط حمایت والدین با خلاقیت دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP09_1840

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایتوالدین وحمایت معلم باخلاقیت دانش آموزان متوسطه دوره دوم منطقه دشتیاری و به روش توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش را تمام دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه دشتیاری به تعداد۲۲۶۳ نفر تشکیل می دادند که از این تعداد با کمک فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ۳۲۸ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه تجدید نظر شده حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران(۱۹۸۵ ) و پرسش نامه خلاقیت عابدی (۱۳۷۳)بود روایی این پرسش نامه ها از نوع محتوایی و صوری بوده که به تایید سه نفر از اساتید گروه رسید و پایایی آنان با کمک آلفای کرونباخ برآورد گردید.داده ها با کمک آمار توصیفی شامل میانگین ،فراوانی . انحراف معیار و آمار استنباطی شامل رگرسون ساده خطی و رگرسیون همگام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری بین حمایت اجتماعی ادارک شده از طرف خانواده و معلمین با خلاقیت دانش آموزان وجود دارد.

Authors

فاطمه جهانتیغ

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان ، پردیس رسالت خواهرا ن

فاطمه آبیاری

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان ، معاون آموزشی دبستان شهید درودی.

الهام حبیبی

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان ، آموزگارپایه سوم دبستان شهید چمران

مهدی شیردل

کارشناسی ، صنایع دستی ۰( هنر)، دانشگاه فرهنگیان (زاهدان) کارشناس فرهنگی وهنری میرجاوه

معصومه هادی زاده

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان ، آموزگارپایه اول دبستان شهید چمران