بررسی میزان رضایت خانواده های دارای کودکان سالم ، عقب مانده و معلول جسمی حرکتی بامیزان سازگاری آن ها درمدارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP09_2053

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت زناشویی والدین دارای فرزند سالم ، غقب مانده ذهنی و عقب مانده جسمی صورت گرفته است .روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است که حجم نمونه در آن بر اساس مطالعات قبلی ۹۰ نفر برآورد شده است . . افرادموردنظردرپژوهش توسط نمونه گیری خوشه ای وتصادفی ساده ازمدارس ناحیه یک ودوآموزش وپرورش شهرزاهدان انتخاب گردیدند. جهت انجام پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اجرا گردید و نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان داد که والدین با توجه به داشتن فرزندان دارای عقب ماندگی ذهنی و جسمی از رضایت زناشویی خوبی برخوردار هستند و میان رضایت آن ها با والدین دارای فرزند سالم هیچ تفاوت معنی داری مشخص نشد. نتایج این تحقیق مبین این است که دارا بودن فرزند ناتوان به طور قطع سبب اختلال در روابط زناشویی نمی شود و باید تمامی عوامل موثر بررسی گردد.

Authors

کوثر زاهدشیخی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد واحد زاهدان ، آموزگار پایه سوم . مدرسه شهید دکتر چمران ( ب)

مریم رمرودی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد واحد زاهدان ، آموزگار پایه اول . مدرسه شهید دکتر چمران ( ب).

مریم بادینی

کارشناسی دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان کارشناسی پرستاری. مربی بهداشت مدرسه شهید دکتر چمران ) ب(.

طاهره میر

کارشناسی دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان کارشناسی پرستاری. مربی بهداشت مدرسه شهید دکتر چمران ) ب(.

فاطمه بهزادمهر

کارشناسی علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان ، آموزگار پایه اول . مدرسه شهید دکتر چمران ( ب).