استفاده از درس پژوهی درتدریس و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP09_2106

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

تحقیق حاضر،جهت بررسی پیامدهای استفاده ازرویکرددرس پژوهی به عنوان نمونه ای از روش های نوین تدریس که همان پژوهش مشارکتی درکلاس درس توسط معلمین ،برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشدکه تاثیرات آن برتوسعه ی حرفه ای معلمین نیزباعث می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویکرد درس پژوهی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی بود. جامعه آماری عبارت بود از: دانش آموزان پسرو دختر مقطع ابتدایی پایه متوسطه آموزش وپرورش ناحیه یک شهر زاهدان درسالتحصیلی ۹۹-۹۸ که تعداد۱۴۰نفربه روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب وبه دوگروه آزمایش (آموزش باروش درس پژوهی )وکنترل (آموزش باروش سنتی )تقسیم شدند. فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود: بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که درآموزش آنهاازرویکرد درس پژوهی استفاده می شودبادانش آموزانی که ازروش سنتی درآموزش آنهااستفاده شده است تفاوت معناداری وجوددارد.ازآزمون t برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد.نتایج t-test بااستفاده از نرم افزارspssدرمجموع یافته های پژوهش حاضرنشان می دهدکه روش درس پژوهی درمقایسه باروش سنتی سهم بیشتری درپیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دردرس ریاضی داردواختلاف معناداری (p<۰/۰۵)بین پیشرفت تحصیلی گروههای مذکور وجود دارد.

Authors

مبینا کوهکن رستمی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد زاهدان ،

طاهره خجسته گالش خاله

دیپلم لدبیات و علوم انسانی ، استان البرز ، شهرستان هشتگرد دبستان هاجرکوهسار.

حیدر جت

کارشناسی علوم تربیتی، لیسانس آموزش ابتدایی بین المللی چابهار. آموزگار پایه دوم مدرسه:هجرت بمباسری .

مزار درند

کارشناسی علوم تربیتی، لیسانس آموزش ابتدایی بین المللی چابهار. آموزگار پایه دوم مدرسه:هجرت بمباسری

سکینه پودینه

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان ، آموزگار پایه دوم . مدرسه شهید دکتر چمران ( ب).