راهبردها، روش ها و فنون تدریس مناسب و موثر در آموزش حسابداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP09_2433

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر ،راهبردها روشها و فنون تدریس مناسب و موثر آموزش حسابداری در هنرستانها می باشد. این تحقیق با روش تحلیل محتوا و با رویکرد کیفی و به صورت علمی مروری انجام گرفته است و از طریق مطالعه کتابخانه ای- اسنادی بوده است. در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود میآید و افراد و شرکتها و موسسات با یکدیگر در ارتباط میباشند. تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تاثیر دارد و روز به روز این فعالیتها پیچیدهتر میشود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. حسابداری عبارتست از فن ،تفسیر اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطاعات ازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم تدریس موثر در رشته حسابداری زمانی اتفاق میافتد که هنر آموز با تسلط کامل بر مطالب برقراری ارتباط موثر با هنرجویان آشنایی با روشهای فعال و مشارکتی تدریس و بکارگیری آن پایش و نظارت مستمر بر هنرجویان و فرآیند ،تدریس مدیریت شایسته ای در کلاس داشته و با توجه به تفاوتهای فردی هنرجویان و شناخت آنها به طور ،انفرادی با احترام ،همدلی خوشرویی و حسن خلق با هنرجویان رفتار میکند و با رعایت این موارد است که میتوان از یک تدریس خوب و موثر بهره جست. یکی از مهمترین راههای ایجاد انگیزه در هنرجویان رشته حسابداری آموزش دادن به صورت عملی استفاده از نرم افزارهای مالی و مرتبط ساختن مباحث تئوریک با موضوعات عملی و درگیر کردن آنها در فعالیتهای یادگیری است یکی از الزامات آموزش استفاده از روشهای تدریسی است که در آن هنرجویان فعال شده و در تدریس مشارکت میکنند و با مسئولیت پذیری وظایف آموزشی و حل مسائل را انجام میدهند مشارکت در حل مساله به خلق و تثبیت آموزش و تغییر رفتار هنرجویان میانجامد که در واقع همان هدف تدریس است به کارگیری روشهای نوین و فعال تدریس میتواند تجارب جدیدی از جمله تعامل و همکاری جهت فراگرفتن مطالب جدید را در اختیار هنرآموزان قرار دهد.

Keywords:

حسابداری , هنرستان آموزش حسابداری روش تدریس

Authors

ملیحه هراتی اکرمی

کارشناسی، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداندانشگاه زابل