واکاوی روش های تدریس ریاضی دردوره ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMCBC07_082

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

ریاضیات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه ودر جهت حل مشکلات زندگی در حوزه های مختلف به شمار می آید که دارای کاربردهای وسیع در فعالیت های متفاوت انسانی است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی روش های تدریس ریاضی در دوره ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع اسنادی است جامعه پژوهشی شامل کلیه منابعی است که در زمینه تدریس ریاضی وجود دارد و از نمونه گیری درس دسترس استفاده شده است بدین صورت منابعی در دسترس به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش گردآری اطلاعات به صورت کتابخانه ای با استفاده از فیش برداری بوده که سعی شده است اطلاعات مورد نیاز فیش براری شود و مورد تحلیل قرار گیرند. اطلاعات به دست آمده در اختیار چند نفر از معلمان با تجربه و همچنین اساتید حوزه روانشناسی آموزش ریاضی قرارگرفت و روایی داده ها تایید شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که: برایبهبود کیفیت فرایندهای یاددهی - یادگیری درس ریاضی می توان از روش های مختلف تدریس از جمله: ساخت گرایی، تدریس معکوس، حل مساله، مدل سازی، داربست سازی، قصه گویی، نمایشی و روش بازی استفاده نمود

Keywords:

ریاضی , روش های تدریس ریاضی , دوره ابتدایی

Authors

فاطمه صالحی ریزی

مدرسه شمیم، زرین شهر اصفهان