CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان نور

عنوان مقاله: رابطه ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان نور
شناسه ملی مقاله: HEPCONF03_111
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پرورش در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا علیزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی گرایش مشاوره، موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری، نور، ایران
آمنه خلعتبری - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

خلاصه مقاله:
هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان نور بوده و پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را را کلیه افراد معتاد به مواد مخدر که در مراکز ترک اعتیاد در سطح شهرستان نور در سال ۱۴۰۲ دوران درمان خود را طی می کنند، تشکیل داده که جمعیت دانش آموزان بالغ بر ۴۷۹ نفر می باشد که از آن میان طبق جدول کرجسی- مورگان ۱۵۰ نفر را به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ویژگی شخصیتی NEO (۱۹۸۵) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو SWS (۲۰۰۳) توسط پژوهشگر جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۳/۰ و ۸۰/۰ به دست آمد. تجزیه تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی استفاده می شود. در بخش توصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از اندازه های گرایش به مرکز (میانگین) و اندازه های پراکنده از مرکز (انحراف استاندارد) و نمودار استفاده گردید و در بخش استنباطی نیز برای بررسی متغیرها از همبستگی پیرسون و پیش بینی آن ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS نسخه ۲۸ استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر تاثیرات معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
ویژگی شخصیتی، بهزیستی ذهنی، افراد معتاد به مواد مخدر.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1762936/