بررسی تاثیر اکسین نفتالین استیک اسید و موقعیت قلمه بر ریشه زایی قلمه های ساقه شاه پسند درختی Lantana camara L

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF08_051

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

به منظور بررسی تاثیراکسین و موقعیت قلمه بر ریشه زایی قلمه های ساقه گل کاغذی، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید ۴۰۰۰،۲۰۰۰،۱۰۰۰،۵۰۰،۰ پی پی ام و موقعیت قلمه تحتانی، میانی و انتهایی انجام شد و دو پس ازکاشت قلمه ها، خصوصیات مربوط به ریشه زایی اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت های مختلف ایندول بوتریک اسید موقعیت قلمه اثرات معنی داری بر ریشه زایی قلمه های ساقه گل کاغذی داشتندو با افزایش غلظت NAA درصد ریشه زایی و تعداد ریشه ها افزایش و متوسط طول ریشه ها کاهش یافت. در قلمه های تحتانی صرف نظر از غلظت NAA بالاترین درصد ریشه زایی مشاهده شد به طوری که در تمامی غلظت ها درصد ریشه زایی ۱۰۰ درصد بود. بیشترین تعداد و طول ریشه ها به ترتیب در قلمه ها تحتانی NAA با غلظت ۲۰۰۰ پی پی ام و قلمه های انهایی و بدون NAA حاصل شدند.

Authors

محمود دژم

استادیار گروه زراعت واحد فسا دانشگاه آزاد اسلامی فسا ایران

شهرام دانمشندی

مربی گروه زراعت، واحد فسا، دانشگاه ازاد اسلامی فسا ایران