تدوین و اولویت بندی استراتژی های توسعه در دانشگاه های غیر دولتی : مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 190

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET18_015

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1402

Abstract:

مقدمه : در پرتوی تدوین استراتژی های مناسب ، جهت گیری آینده واحدهای دانشگاهی با شناخت نقاط قوت و ضعف ، تهدیدهاو فرصتها به درستی تبیین شده و با فراهم کردن زمینه مناسب، باعث اتخاذ تصمیمات جامع و مستمر خواهد شد، لذا این پژوهشبا هدف تدوین استراتژی های توسعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر انجام شد.روش پژوهش : این پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی در سال ۱۴۰۱ انجام شد. به منظور تدوین استراتژی های دانشگاه، تعداد ۳۰ نفرشامل : رئیس دانشگاه ، معاونین ، مدیران و کارشناسان از هر یک از حوزههای آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، اداری،مالی، فرهنگی وعمران، انتخاب شدند و با تشکیل کارگاه آموزشی ، جلسات و مباحثات گروهی ، بررسی اسناد بالا دستی، مطالعه وجمع آوری اطلاعات مربوط به گذشته و آینده دانشگاه و تکمیل پرسشنامه ها مراحل تحقیق اجرا شد. از پرسشنامه استاندارد پس ازتایید روایی و پایایی آن برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و ابزارهایی همچونماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ، ماتریس وزن دهی به مسائل استراتژیک ،ماتریس داخلی و خارجی، ماتریسSWOT ، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ، آنالیز شده و استراتژی های دانشگاه ، اولویت بندی شد.یافته ها : با توجه به نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابربا ۸۴ / ۱ و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی برابر با ۵۳ / ۱ ، بااستفاده از ماتریس داخلی و خارجی ، استراتژی های WT انتخاب شدند. با استفاده از ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط قوت وضعف ، ۱۸ استراتژی تعریف شد و در اولویت بندی آنها ، استراتژی " استقرار نظام مدیریت و تصمیم گیری براساس پژوهش و آمار"در رتبه اول قرار گرفت. براساس ماتریس وزن دهی به مسائل استراتژیک، ۵ مشکل اصلی دانشگاه و در اولویت اول مشکل " تامینمنابع مالی دانشگاه صرفا از محل شهریه دانشجویان و کمبود منابع مالی" شناسایی شد.نتیجه گیری : با بکارگیری استراتژی های اولویت دارشامل "استقرار نظام مدیریت و تصمیم گیری براساس پژوهش و آمار"،"تقویت مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع" ، " ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش و اعضاء هیات علمی" و " استفاده بهینه از فضاهاو امکانات موجود" می توان عملکرد دانشگاه را ارتقاء داد.

Authors

رضا بشارتی

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه پرستاری ، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر، کاشمر ، ایران