اثرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر عملکرد مالی شرکت های بیمه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV29_009

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

Abstract:

صننعت بیمه به عنوان واسطه در کنار بورس و بانک از ارکان اصلی بازارهای مالی به شمار می رود و در این بینصنعت بیمه از اهمیت بالایی برخوردار اسنت. زیرا بنه دلینل نبود توسعه لازم بازار سرمایه، در چارچوب نظام مالیکشور، بازار بیمه می تواند منجر به چرخه صحیح اقتصاد کشور(در بازارهای مالی) در بلندمدت و کوتاه مدت شود.در تبیین سازکار تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه، می توان بیان داشت بهبود مولفه هایاقتصاد دانش بنیان از یک سو با افزایش بهره وری کل عوامل و رشد تولید ناخالص داخلی سبب کاهش ضریبنفوذ بیمه شده و از سوی دیگر، با تقویت جریان عرضه و تقاضای خدمات بیمه ای و رشد حق بیمه تولیدی بهافزایش ضریب نفوذ بیمه منجر می شود. به طور مشخص، بهبود مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی با مداخلاتقانونی، سیاستی و اجرایی، امکان تعامل آسان، کم هزینه و به دور از تکلف و اتلاف وقت بین آحاد جامعه وشرکت های بیمه را فراهم و ضریب نفوذ بیمه را افزایش می دهد، تقویت سیستم ابداعات و نوآوری نیز با بهبودکارایی و کیفیت خدمات بیمه ای و ابعاد مالی و معاملاتی آن، مایه رشد حق بیمه تولیدی شده و با افزایشقدرت رقابت پذیری خدمات بیمه ای به افزایش ضریب نفوذ بیمه دامن می زند، آموزش و توسعه منابع انسانی نیزبا ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به مزایای بیمه، تمایل به خرید بیمه را افزایش می دهد. در همین راستا دراین مقاله به بررسی اثرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر عملکرد شرکت های بیمه ایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در راستای توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. برای این منظور مدلشرکت های منتخب بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بااستفاده از روش PMG تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل ARDL که عملکرد شرکت های بیمه ای بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است، نشان می دهد که ضرایب متغیرها در بلندمدت معنادار بوده،علائم آنها مورد انتظار و مطابق با مبانی تئوریک موضوع می باشد و اثر مولفه های اقتصاد دانش بنیان که بر اساستعریف بانک جهانی استخراج شده است بر عملکرد شرکت های منتخب بیمه ای در کوتاه مدت و بلندمدت دارایتاثیر معنادار در سطح اطمینان ۹۵ درصد می باشد.

Keywords:

اقتصاد دانش بنیان , توسعه صنعت بیمه , عملکرد شرکت ها , رژیم های اقتصادی و نهادی , نظام کارای نوآوری و اختراعات

Authors

صادق محققی

شرکت بیمه آرمان – رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت

علی سامنی

شرکت بیمه آرمان – مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی

عرفان کلاته

شرکت بیمه سامان – کارشناس مسئول خسارت