بررسی برهمکنش تونلهای دوقلو با لحاظ حداقل توالی زمانی در حفاری آنها (مطالعه موردی: تونلهای دوقلوی خط ۲ متروی شیراز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITC14_025

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

Abstract:

توسعه شهرهای بزرگ موجب استفاده از فضاهای زیر زمینی در زیر ساختها و حمل و نقل شده است. در برخی از شهرها شرایط ژئوتکنیکی و محدودیت فضا جهت ایجاد حفریات زیرزمینی قرارگیری یک تونل را در مجاورت تونل دیگر اجتناب ناپذیر میکند. بنابراین موقعیت قرارگیری تونلها نسبت به یکدیگر، روش احداث آنها، نقش تونلها در جابجایی خاک و نیروهای وارد شده به آستر بتنی تونلها از موارد اصلی در طراحی تونلها است. مطالعه برهمکنش تونلهای دوقلو به شیوه های مختلف تست مدلهای فیزیکی، مشاهدات میدانی، روشهای تحلیلی، تجربی و عددی انجام پذیرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که نحوه قرارگیری تونلها و فواصل جبه ه کارهای آنها از هم تاثیر عمده ای بر توزیع تنش در توده خاک و پایداری آن دارد. در این تحقیق در ابتدا با توجه به زمین شناسی مهندسی مسیر احداث تونهای دوقلوی مترو شیراز با در نظر داشت ماشین سپر فشار تعادلی زمین (EPB) برای حفاری آنها، زون بندی مسیر انجام شده است. سپس با فرض قرارگیری افقی تونلها نسبت به یکدیگر و مدل سازی عددی تونلها در نرم افزار D Tunnel۳Plaxis حداقل تاخیر طولی و عرضی بین دو جبهه کار در هر زون با حفظ پایداری فضای حفاری شده بدست آمده است.

Keywords:

تونلهای دوقلو مترو شیراز , سپر فشار تعادلی زمین , مدل سازی عددی

Authors

اسماعیل اکبرپور شیرازی

کارشناس ارشد استخراج مهندسی معدن، مدیر فنی کارگاه سد تنگ سرخ- موسسه فجر

حسین نوفرستی

دکتری مکانیک سنگ، استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

حامد جمشیدی

کارشناس ارشد استخراج مهندسی معدن، سرپرست کنترل حفاری خط ۲ مترو شیراز (شرکت مهندسی سپاسد)