حسابداری مدیریت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HBMACONF01_068

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

Abstract:

حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر بکارگیری از اطلاعات حسابداری برای مدیران در دستگاه ها، جهت فراهم سازی آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه ابرام دارد که به آنها اجازه میدهد تا راندمان کنترل و مدیریت شان را صحیح تر ساز و برگ دهند. حسابداری مدیریت فرایند شرح ، سنجش، تجمیع ، واکاوی، آماده سازی ، تتشریح و مبادله اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت طرح ریزی ، سنجش و پایش یک واحد تجاری و جهت مطمئن شدن از بهره بردن صحیح و جوابگویی به منبع هایشان میباشد. حسابداری مدیریت همچنین فراهم سازی گزارشهای مالی را هم برای دسته های غیرمدیریتی مانند ذینفعان، بستانکاران، ارگان های قانون گذار و مرجع های مالیاتی را دربرگیرنده می شود. یک حسابدار مدیریت شناخت و مهارت حرفه ای خود را در فراهم سازی و ارائه اطلاعات مالی و سایر تصمیم ها به رویه ای بکار میگیرد که برای مدیریت در گردآوری سیاست ها و در طرح ریزی و کنترل عملیات مورد عهده اش کمک رسان باشد. بنابراین به حسابداران مدیریت در بین حسابداران همچون "ارزش آفرینان" عنایت می شود. آنها بیشتر به آینده نگری و تصمیم گیری هایی که آینده سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد علاقه مند هستند ، تا به ثبت تاریخی و توجه به (صیانت از امتیاز) جنبه های حرفه ای .سیستمی که اطلاعات مالی و غیرمالی گوناگونی را برای استفاده کنندگان، به ویژه گردانندگان هر ارگان قرار دهد. نیاز متزاید به اطلاعات درست و به هنگام برای به کارگیری در فرآیند تصمیم گیری گردانندگان ، به مقوله ای پرهیزناپذیر تبدیل شده است . سیستم حسابداری مدیریت به عنوان اصلی ترین زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت ، منبع اصلی ارائه اطلاعات به شمار می آید. از این رو، در این مقاله ابتدا به تعریف حسابداری مدیریت و مباحث اصلی موجود در آن پرداخته ، سپس به تباین های حسابداری مدیریت و مالی و در انتها به تاویل اقتضاهای جایگیری حسابداری مدیریت در هر ارگان پرداخته می شود .

Authors

امیرحسین صالحی فتح آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

علی نمازیان

استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران