نقش رسوبات پالئوتتیس در ژنز ولکانیسم ائوسن منطقه عباس آباد، خاورشاهرود، شمال خاوری ایران

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI12_200

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

Abstract:

در شمال عباس آباد در خاور شهرستان شاهرود، توالی هائی از گدازه های آتشفشانی و آتشفشانی-رسوبی با سن ائوسن رخنمون دارند که ترکیب داسیت تا داسیت آندزیت در ائوسن زیرین و ترکیب های بازالت،تراکی بازالت، تراکی آندزیت، بازالتیک تراکی آندزیت و فنوتفریت در ائوسن میانی- فوقانی را دارا هستند. این بررسی و مطالعه شدند. در توالی ائوسن فوقانی، تناوبی از E۶ الی E۱توالی ها در قالب شش واحد اصلی ازگدازه ها و سنگ های ولکانی کلاستیک فیریک و آفیریک تکرار شده است. بر اساس آنالیزهای انجام شده و بررسی نمودارهای عنکبوتی نرمالیزه نسبت به کندریت، نشان ازغنی شدگیرا دارد که دارای مقادیر متفاوتی از نسبت LILE سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه از عناصرمی باشند. پترن عناصر در این نمودارها، شیب La/Sm=۳.۱۰-۷.۹۱ و La /Yb=۴.۳۶-۱۹.۳۳عناصردر ترازهائی پائین تر از سنگ های آتشفشانی E۴ الی E۱ملایمی را نشان می دهد، اما سنگ های آتشفشانیجای گرفته اندکه می تواند نشانگر تشکیل ماگما در اثر ذوب بخشی از سنگ منشاء متفاوت باشد. بررسی E۶نیز نشان از غنی شدگی بیشتر گدازه های فیریک را دارد E۶نمودارهای عنکبوتی سنگ های آتشفشانی واحدکه در ترازهائی بالاتر نسبت به گدازه های آفریک جای گرفته اند. نمودارهای عنکبوتی نرمالیزه نسبت به مانتل، آنومالی های آشکار از LILE ضمن تائید غنی شدگی عناصر Yb/Nb به Yb/Thاولیه و بررسی نسبت هایرا نشان می دهند که می تواند نشانگر وقوع ولکانیسم عباس آباد، در یک سیستم پشت قوس Ti و Nbعناصر باشد. بر پایه نتایج مایکروپروپ و محاسبه فرمول ساختمانی کانی ها، الیوین های بازالت ها، دارای arc -back نسبت به الیوین های سنگ های مانتلی اند که احتمال تشکیل =Foمقادیر پائین تری از فورستریت ( ۷۰-۷۵)ماگمای ائوسن منطقه عباس آباد، آن هم تنها از ذوب بخشی سنگ های پریدوتیتی و یا مانتلی را تضعیف مینماید. -backبه نظر می رسد که فعالیت های آتشفشانی ائوسن منطقه عباس آباد، در یک سیستم پشت قوس وقوع یافته است که با سناریوی ادامه حرکت پلیت عربستان به سمت پلیت ایران و فرورانش و ذوب بخشیبقایای پالئوتتیس و رسوبات سوپرا-افیولیتی در شمال خاوری ایران نیز قابل توجیه است. به نظر می رسد کهذوب بخشی، سنگ های الترامافیک بقایای پالئوتتیس همراه با ذوب بخشی رسوبات سوپرا-افیولیتی درگیر، نقشاصلی را در تکوین ولکانیسم ائوسن منطقه عباس آباد داشته استهستند که قابل مقایسه با Nb/Laگدازه های بازالتی ائوسن منطقه عباس آباد دارای مقادیرگسترده از نسبتدارای E۴ الی E۱نسبت این عناصر در بازالت های قوس های آتشفشانی است. سنگ های آتشفشانی بازیکهستند. اما در continent bulk قابل مقایسه با مقادیر این عناصر دربازالت های اقیانوسی و یا La/Thنسبتاین نسبت ازگدازه های الیوین بازالتی در افق های زیرین زمین شناسی به آرامی E۶ سنگ های آتشفشانی

Authors

مرتضی خلعت بری جعفری

پژوهشکده علوم زمین، گروه سنگ شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

کتایون مبشر

کالج علوم طبیعی، مهندسی و تکنولوژی ژینسویل، جورجیا، امریکا

حسن بابائی

دپارتمان علوم زمین، دانشگاه جورجیا استیت، آتلانتا، امریکا

آرمیتا داورپناه

دپارتمان علوم زمین، دانشگاه جورجیا استیت، آتلانتا، امریکا

تام لاتور

دپارتمان علوم زمین، دانشگاه جورجیا استیت، آتلانتا، امریکا