مدلی برای ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن(مورد مطالعه: معادن و صنایع استان کرمان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPA-14-49_004

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1402

Abstract:

زمینه: بخشی از موفقیت در اجرای خط مشی ها به ظرفیت اجرای خط مشی بر می گردد چرا که ظرفیت را به عنوان توانایی انجام دادن است.هدف: در این تحقیق به شناسایی عوامل منجر به ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی ها و رابطه علت و معلولی بین آنها پرداخته شده است.روش ها: در این پژوهش کاربردی جامعه تحقیق متشکل از۱۵ نفر از خبرگان خط مشی گذاری HSE است که از طریق نمونه گیری غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه و جهت تحلیل داده ها از تکنیکFMEAو دیمتل فازی استفاده شده است.یافته ها: شاخص حمایت سازمان در تدوین و اجرای خط مشی های HSE دارای بیشترین و شاخص ایجاد یکپارچگی ساختار سازمانی در ارتباط با HSE دارای کمترین میزان اثرگذاری بر دیگر شاخصهای ارتقای ظرفیت اجرای این خط مشی ها میباشند.نتیجه گیری: تلاش برای ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های HSE باید با سرمایه گذاری بیشتر برای ارتقاء کیفی شاخص حمایت سازمان در تدوین و اجرای خط مشی های HSE همراه باشد تا به تقویت شاخصهای دیگر بینجامد. تمرکز بر حضور بادوام خبرگان موثر در حوزه HSE در سازمان و ایجاد ثبات مدیریتی می تواند زمینه ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های HSE را فراهم آورد.

Keywords:

اجرای خط مشی , ایمنی و بهداشت کار , FMEA , TOPSIS , دیمتل , فازی

Authors

احسان شهسواری گوغری

۱. دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، رفسنجان، ایران

محمد ضیاء الدینی

استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

مصطفی هادوی نژاد

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)، رفسنجان، ایران.

حمید تابلی

مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران